Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị các quan chức năng, chính quyền các địa phương thực hiện tốt nghĩa vụ tiếp công dân

Đề nghị các quan chức năng, chính quyền các địa phương thực hiện tốt nghĩa vụ tiếp công dân, giải quyết theo thẩm quyền các vụ việc khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị của công dân ngay tại cơ sở, ngay từ khi phát sinh, hạn chế tối đa tình trạng đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp, công dân tụ tập đông người, nhất là trước thềm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường luôn được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 7/2020, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của ngành Tài nguyên và Môi trường đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: Công tác tiếp công dân: Toàn ngành đã tiếp 6.698 lượt với tổng số 8.440 người, trong đó có 110 lượt đoàn đông người (với 1.052 người), nội dung công dân trình bày chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai (6.107 lượt, chiếm tỷ lệ 91,18%). Công tác xử lý đơn thư: Đã tiếp nhận 20.242 lượt đơn của 14.483 vụ việc (do có 5.759 đơn trùng, không đủ điều kiện, chiếm 28,45%), nội dung đơn chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân: Tổng số vụ việc mà các cơ quan, đơn vị của ngành Tài nguyên và Môi trường được giao xử lý là 3.597 vụ việc (trong đó, khiếu nại 2.101 vụ việc; tố cáo: 136 vụ việc; tranh chấp đất đai: 128 vụ việc và kiến nghị, phản ánh 1.232 vụ việc), đến nay, đã giải quyết xong 2.453 vụ việc (chiếm 68,2%).

Tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm, được xem là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ:

Công tác tiếp công dân được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, Lãnh đạo Bộ đã triển khai, quán triệt đến Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Thời gian qua, hầu hết các trường hợp công dân đến Bộ Tài nguyên và Môi trường đều là các vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, do đó Lãnh đạo Bộ đã thống nhất phân công Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ mỗi quý 01 ngày và tiếp đột xuất, các tháng còn lại giao cho 01 Thứ trưởng phụ trách tiếp công dân (theo Quy chế làm việc mẫu của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 337/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ). Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bộ mỗi tháng 01 ngày (vào thứ Năm của tuần cuối tháng), lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bộ được đăng tải, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (http://www.monre.gov.vn) và niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân của Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân theo dõi và thực hiện tốt quyền của mình theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao đơn vị Thanh tra Bộ giúp Bộ trưởng thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định (tại Quyết định số 1666/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ). Hiện nay, Phòng Tiếp dân và xử lý đơn thư thuộc Thanh tra Bộ là đầu mối thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Bộ.

Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường được bố trí bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết (trang bị máy tính, máy in, điện thoại, camera, các văn bản pháp luật liên quan; sổ sách ghi tiếp công dân, sổ tiếp nhận đơn thư); tại nơi tiếp công dân có niêm yết Nội quy tiếp công dân, thông báo quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ và kết quả xử lý sau tiếp công dân; thông báo công khai quyết định giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Kết quả tiếp công dân: Trong năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 357 lượt với 726 người, trong đó có 51 lượt đoàn đông người với 396 người. Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ 67 lượt với 112 người (có 13 lượt đoàn đông người với 54 người). Cán bộ tiếp 290 lượt với 614 người (có 38 đoàn đông người với 342 người). Trong 06 tháng đầu năm 2020, Bộ đã tiếp 88 lượt với 216 người, có 10 lượt đoàn đông người (125 người), trong đó Lãnh đạo Bộ tiếp 23 lượt với 37 người; cán bộ tiếp 65 lượt với 179 người. Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai.

Công tác tiếp công dân được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ, công chức tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật; các trường hợp đông người, phức tạp, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Thanh tra Bộ tiếp, kịp thời có văn bản yêu cầu địa phương xem xét, giải quyết theo đúng quy định, không để công dân khiếu nại đông người, lưu trú dài ngày tại Bộ và các cơ quan Trung ương.

Công tác xử lý đơn thư được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật có liên quan. Đơn thư đến được nhập vào hệ thống quản lý công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được phân công, xử lý trên hệ thống điện tử. Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục thực hiện giai đoạn hai hệ thống quản lý công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để chia sẻ thông tin tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho địa phương

Kết quả xử lý đơn thư: Trong năm 2019, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường là 3.528 lượt đơn, tương ứng với 1.833 vụ việc (có 1.695 đơn trùng, không đủ điều kiện, chiếm 48,04%). Đơn thư đến Bộ chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 95,03% tổng số đơn nhận được (còn lại thuộc lĩnh vực môi trường và khoáng sản). Trong đơn thư về đất đai, khiếu nại hành chính về đất đai chiếm 63,88% số vụ việc, trong đó khiếu nại liên quan đến thu hồi, bồi thường chiếm 30,82% số vụ việc, khiếu nại về cấp giấy chứng nhận chiếm khoảng 20,08% số vụ việc.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được là 1.719 lượt đơn, tương ứng với 802 vụ việc (có 917 đơn trùng, không đủ điều kiện, chiếm 53,34%). Nội dung đơn thư chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai với 1.629 đơn (chiếm 94,76% số đơn). Trong đơn thư về đất đai chủ yếu là khiếu nại hành chính về đất đai (chiếm 66,96% số vụ việc), trong đó khiếu nại về thu hồi, bồi thường chiếm hơn 31,17% số vụ việc, khiếu nại về cấp giấy chứng nhận chiếm khoảng 21,45% số vụ việc.

Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến Bộ đã được cán bộ, công chức của phòng xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định: Đơn thư thuộc thẩm quyền được thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật; đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, được Bộ xem xét, xử lý và có văn bản hướng dẫn, trả lời công dân hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương lập đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản ánh sai phạm trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Riêng tại Bộ đã thành lập đường dây nóng tại các đơn vị trực thuộc Bộ là Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai và Tổng cục Môi trường.

Kết quả tiếp nhận, xử lý: Tại Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường: Trong năm 2019, đã tiếp nhận 95 thông tin. Hướng dẫn trực tiếp 81 thông tin, còn lại 14 thông tin đủ điều kiện xử lý, Thanh tra Bộ đã có 14 văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định. Riêng trong 06 tháng đầu năm 2020: Đã tiếp nhận 98 thông tin. Hướng dẫn trực tiếp 60 thông tin, còn lại 38 thông tin đủ điều kiện xử lý, Thanh tra Bộ đã có 38 văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Tại Tổng cục Quản lý đất đai: Trong năm 2019 đã tiếp nhận 410 thông tin, trong đó đã hướng dẫn trực tiếp 164 thông tin; còn lại 246 thông tin đủ điều kiện xử lý, Tổng cục đã có 170 văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Riêng trong 06 tháng đầu năm 2020, Tổng cục đã tiếp nhận 412 đơn thư và thông tin phản ánh qua báo chí, điện thoại, bưu điện… Trong đó: tiếp nhận 204 thông tin phản ánh qua đường dây nóng, cán bộ tiếp nhận đã hướng dẫn công dân thực hiện quyền theo đúng quy định của pháp luật, các trường hợp hỏi đáp Luật Đất đai đều được hướng dẫn trực tiếp, 01 thông tin phản ánh đã được chuyển về địa phương xem xét giải quyết.

Tiếp nhận 02 trường hợp thông tin phản ánh về sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai qua báo chí của 04 tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa -Vũng Tàu, Đồng Nai và Vĩnh Phúc): đã triển khai 01 Đoàn khảo sát tại tỉnh Vĩnh Phúc; lưu 01 thông tin.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các pháp luật có liên quan. Các vụ việc thuộc thẩm quyền, vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và rà soát vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài được Bộ tập trung giải quyết. Quá trình giải quyết luôn chú trọng vào công tác đối thoại, hòa giải, giải quyết trên cơ sở đánh giá đầy đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn của vụ việc, từ đó đề xuất biện pháp giải quyết thấu tình, đạt lý, có tính khả thi cao.

Kết quả giải quyết: Trong năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết 12 vụ việc cho thấy có 04 vụ việc khiếu nại sai, 02 vụ việc khiếu nại có đúng, có sai và 06 vụ việc khiếu nại đúng. Bộ đã có quyết định giải quyết 26 vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó: 04 vụ việc công dân khiếu nại đúng; 19 vụ việc công dân khiếu nại sai và 03 vụ việc đình chỉ giải quyết do công dân rút đơn khiếu nại sau khi được Bộ đối thoại, giải thích.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết 06 vụ việc, kết quả có 04 vụ việc khiếu nại đúng, 02 vụ việc khiếu nại sai. Bộ đã có quyết định giải quyết 22 vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó có 05 vụ việc khiếu nại đúng và 17 vụ việc khiếu nại sai.

Thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa 03 vụ việc (bà Trần Thị Doanh, tỉnh Bình Phước; bà Nguyễn Thị Bình và một số hộ dân, tỉnh Đắk Lắk và bà Trần Thị Hồng, tỉnh Nghệ An) vào danh sách rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài. Ngoài ra, Bộ đã rà soát một số vụ việc đã có quyết định giải quyết có hiệu lực thi hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và có văn bản đề nghị địa phương xem xét lại theo quy định của pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan