Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:16
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị xem xét, sửa đổi Luật khoáng sản theo hướng bổ sung quy định riêng đối với khoáng sản là cát, sỏi tại các sông, suối nhánh thuộc khu vực miền núi và đất làm vật liệu san lấ

Cử tri tỉnh Thanh Hóa phản ánh tại Điều 53 Luật khoáng sản quy định: “Tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản phải có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch”. Tuy nhiên, trong thực tế, đối với các mỏ cát ở thượng nguồn các sông, suối nhánh thường có trữ lượng nhỏ, thay đổi theo mùa. Do đó, đề nghị nghiên cứu xem xét, sửa đổi Luật khoáng sản theo hướng bổ sung quy định riêng đối với khoáng sản là cát, sỏi tại các sông, suối nhánh thuộc khu vực miền núi và đất làm vật liệu san lấp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa như sau:

Cử tri tỉnh Thanh Hóa phản ánh tại Điều 53 Luật khoáng sản quy định: “Tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản phải có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch”. Tuy nhiên, trong thực tế, đối với các mỏ cát ở thượng nguồn các sông, suối nhánh thường có trữ lượng nhỏ, thay đổi theo mùa. Do đó, đề nghị nghiên cứu xem xét, sửa đổi Luật khoáng sản theo hướng bổ sung quy định riêng đối với khoáng sản là cát, sỏi tại các sông, suối nhánh thuộc khu vực miền núi và đất làm vật liệu san lấp

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất khi sửa đổi, bổ sung Luật khoáng sản trong thời gian tới.

Tại khoản 2 Điều 54 Luật khoáng sản quy định: “Trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn khai thác là thời gian còn lại của Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước đó. Tuy nhiên, Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật không quy định cụ thể trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được tiếp tục thực hiện các nội dung theo dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, dẫn đến vướng mắc trong việc lập hồ sơ chuyển nhượng. Để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị xem xét, bổ sung quy định nêu trên vào Điều 54 Luật khoáng sản

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 59 Luật Khoáng sản, khoản 4 Điều 51 Nghị định số 158/2016/ NĐCP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. Theo đó, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được hiểu là chuyển nhượng dự án đầu tư khai thác khoáng sản. Tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của dự án và được hưởng các quyền lợi của dự án chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan và quy định trong nội dung Quyết định cho phép chuyển nhượng Giấy phép.

Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định Nhà nước không phải thu hồi đất để phục vụ cho dự án của nhà đầu tư nước ngoài; trong khi đó, Điều 193 Luật Đất đai quy định điều kiện nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, không áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; do đó, khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp không thể tự thỏa thuận giải phóng mặt bằng, dẫn đến không được thuê đất thực hiện dự án. Để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đề nghị xem xét, sửa đổi quy định trên của Luật Đất đai 2013 cho phù hợp.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài đã được Đảng và Nhà nước ta thực hiện hơn 30 năm qua, các dự án đầu tư nước ngoài có sử dụng đất đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, vấn đề sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài cũng là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Vừa qua, cử tri tại một số địa phương trong nước cũng phản ánh về tình trạng nhà đầu tư nước ngoài núp bóng nhận chuyển nhưởng quyền sử dụng đất tại Việt Nam, gây ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng. Vì vậy, trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã xem xét để báo cáo Chính phủ và Trung ương Đảng về vấn đề này. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 cho phù hợp.

Điều 67 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng thì trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi biết; tuy nhiên, đối với các dự án thu hồi đất nhỏ lẻ (xây dựng trường học, nhà ở sinh viên,…) thời gian trên là khá dài. Đề nghị xem xét, sửa đổi theo hướng giảm thời gian thông báo thu hồi đất trong trường hợp trên cho phù hợp với thực tế.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Quy định nêu trên của Luật Đất đai năm 2013 là để đảm bảo quyền lợi cho người có đất thu hồi trên cơ sở tính toán về thời gian hợp lý để người có đất thu hồi thu hoạch hoa lợi trên đất nông nghiệp (90 ngày) hoặc lo chỗ ở, cơ sở sản xuất mới (180 ngày). Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 67 của Luật Đất đai năm 2013 cũng có quy định để tháo gỡ những khó khăn mà cử tri phản ánh: “2. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.”

Khoản 2 Điều 151 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao đất cho Ban Quản lý khu kinh tế để tổ chức xây dựng khu kinh tế theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trong quy hoạch chi tiết xây dựng của khu kinh tế. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về xây dựng, trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng không có nội dung về kế hoạch sử dụng đất hằng năm; vì vậy, quy định tại khoản 2 Điều 151 nêu trên là không phù hợp với thực tế. Đề nghị xem xét, sửa đổi quy định trên theo hướng giao đất cho Ban Quản lý khu kinh tế để tổ chức xây dựng khu kinh tế căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Vấn đề cử tri nêu, trong thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã nhận được nhiều kiến nghị của cử tri tại một số địa phương có khu kinh tế về một số bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện. Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành có liên quan đến chế độ sử dụng đất khu kinh tế.

Luật Đấu thầu (2013) và Luật Nhà ở (2014) có quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (hoặc dự án phát triển nhà ở) thông qua đấu thầu dự án. Theo đó, sau khi lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 không có quy định về việc giao đất thông qua đấu thầu dự án, dẫn đến bất cập, không đồng bộ. Đề nghị xem xét, sửa đổi Luật Đất đai theo hướng bổ sung quy định trường hợp giao đất thông qua đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Vấn đề cử tri nêu, trong thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã nhận được nhiều kiến nghị của cử tri tại một số địa phương về một số bất cập liên quan đến pháp luật đất đai và pháp luật về đấu thầu. 

Hiện nay, vấn đề này Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn các địa phương tại Thông báo 317/TB-VPCP ngày 07/9/2019 về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP). Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình sửa đổi các quy định của pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung mà cử tri tỉnh Thanh Hóa quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để thông tin tới cử tri được biết. 

Trân trọng cảm ơn./


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan