Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 03 ý kiến của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Một là, đề nghị Bộ sớm ban hành các thông tư hướng dẫn về quy hoạch vùng, hợp phần quy hoạch đất cấp tỉnh (thuộc quy hoạch tỉnh), kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh để làm căn cứ thực hiện

Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch, hiện nay các địa phương đang lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có nội dung hướng dẫn về lập phương án sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh,.... Nghị định này sẽ được Chính phủ ban hành trong quý III/2020 để các địa phương triển khai thực hiện thống nhất. Bên cạnh đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung xây dựng các thông tư hướng dẫn liên quan đến nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Hai là, tại Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu nhà nước đã thu hồi: Đề nghị làm rõ nội dung sau: Đối với các dự án do Thủ tướng Quyết định chủ trương đầu tư mà không phải là dự án của các Bộ, ngành, mà là dự án do các tổ chức, doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư, mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng toàn bộ đến đời sống, kinh tế, xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng thì có phải thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không? Trường hợp phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật Đất đai thì đối với dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng, các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Thủ tướng Chính phủ quyết định khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Luật không phân biệt dự án của Bộ, ngành hay địa phương. Như vậy, đối với dự án Thủ tướng Quyết định chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng toàn bộ đến đời sống, kinh tế, xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trình tự, thủ tục thực hiện được quy định tại Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Ba là, tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổng sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, đề nghị sửa đổi: Chuyển khoản 5 thành khoản 6 và bổ sung khoản 5 vào Điều 7 như sau: 5. Trong trường hợp cần thiết mà phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo…”

Kiến nghị của cử tri đề nghị bỏ nội dung “không làm thay đổi khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện này”. Liên quan đến nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Việc quy định thêm điều kiện là: không làm thay đổi khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và trường hợp có bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật đất đai thì phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua để đảm bảo tính khả thi và theo đúng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 40 Luật đất đai“…đối với diện tích đất phải thu hồi để thực hiện các dự án thì phải trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua …”.

Theo đó, tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP đã quy định:

 “5. Trong trường hợp cần thiết mà phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trình Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo.

Trường hợp có bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật đất đai thì phải được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) thông qua trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo.”

Trong thời gian vừa qua, thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, theo đó nội dung này dự kiến được quy định như sau:

“c) Trong trường hợp cần thiết mà phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình, nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trình Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo.

Trường hợp có bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai thì phải được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua trước khi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo.”


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan