Thứ 3, 30/11/2021 - 12:11

Xử lý, tái chế rác thải nhựa

Cử tri cho rằng rác thải nhựa, sản phẩm nhựa sử dụng một lần gây nguy hại lâu dài đến sức khỏe của người dân và gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị nghiên cứu ban hành các chủ trương, quy định nhằm tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm ...

Xác định giá khởi điểm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giao đất, cho thuê đất

Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần ...