Thứ 5, 30/06/2022 - 10:35
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

Phát biểu tại cuộc họp ngày 15/9, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng: “Việc thiếu văn bản quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật gây khó khăn cho các cấp quản lý và cán bộ kỹ thuật trong việc thực hiện công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Thông tư kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước để tạo hành lang pháp lý cho công tác này là rất cần thiết”.

Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất, tuy nhiên chưa quy định đầy đủ đối với các dạng quan trắc thủ công, bán tự động, tự động. Đối với tài nguyên nước mặt chưa có quy định kỹ thuật. Vì vậy, để triển khai công tác quan trắc tài nguyên nước mặt, thực hiện theo Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn nhưng còn nhiều bất cập do thủy văn khác với tài nguyên nước. Công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước cũng hoàn toàn khác biệt với công tác dự báo thủy văn. Các yếu tố dự báo tài nguyên nước bao gồm lưu lượng nước, mực nước, tổng lượng nước, lượng nước có thể khai thác sử dụng, cảnh báo nguy cơ cạn kiệt thiếu nước, xu thế ô nhiễm nguồn nước, cảnh báo nguy cơ cạn kiệt tầng chứa nước…tại các vị trí thực hiện quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, trên phạm vi lưu vực sông, tỉnh, thành phố, nguồn nước nội tỉnh, liên tỉnh.

Bên cạnh đó, đến nay, đối với công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định kỹ thuật. Đối với định mức kinh tế - kỹ thuật, có Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước nhưng chủ yếu đề cập đến quan trắc, dự báo tài nguyên nước dưới đất theo phương pháp thống kê, chưa đề cập đến các phương pháp khác và cũng chưa đầy đủ với các yếu tố và loại hình quan trắc dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Các đại biểu tham gia cuộc họp trực tuyến

Do vậy, dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và các quy định khác có liên quan; đảm bảo kế thừa và bổ sung Thông tư ban hành quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước; Nội dung kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước phải bảo đảm tính rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu và minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế ở trung ương và địa phương. Theo đó, Thông tư “Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước” sẽ được áp dụng thực hiện cho các công việc sau: Công tác quan trắc tài nguyên nước (Quan trắc tài nguyên nước mặt, Quan trắc tài nguyên nước dưới đất); Công tác nội nghiệp (Nội nghiệp của quan trắc viên, Nội nghiệp văn phòng, Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo TNN). Thông tư này áp dụng với hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước quốc gia; các tổ chức, cá nhân có hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Dự thảo Thông tư được kết cấu gồm ba (03) phần với bốn (04) phụ lục, cụ thể như sau: Phần I: Quy định chung; Phần II: Quy định kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; Phần III: Định mức Kinh tế - Kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; và 04 phụ lục quy định nội dung, sản phẩm quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng: “Việc thiếu văn bản quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật gây khó khăn cho các cấp quản lý và cán bộ kỹ thuật trong việc thực hiện công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Thông tư kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước để tạo hành lang pháp lý cho công tác này là rất cần thiết”. 

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Thứ trưởng giao Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam vận dụng linh hoạt, kế thừa các quy định đã ban hành, tránh chồng chéo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo Thông tư; kịp thời đăng tải dự thảo Thông tư lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân quan tâm đến Dự thảo và các ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, ngành liên quan.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan