Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:24
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ưu tiên các nguồn lực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính

Ưu tiên các nguồn lực phục vụ cải cách hành chính (CCHC), Bộ TN&MT đang tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém để công tác CCHC ngày càng thực chất và đạt hiệu quả cao.

Về cải cách thể chế, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trong năm 2021, Bộ sẽ xây dựng và ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 05 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 15 Thông tư; đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, đã hoàn thành việc lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ soạn thảo và tổ chức các hoạt động xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Về công tác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngày 05/02/2021, Bộ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2021 của Bộ (Quyết định 262/QĐ-BTNMT ngày 05/02/2021). Trên cơ sở đó, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai xây dựng Chương trình công tác năm 2021. 

Về công tác tiếp dân, nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; cấp và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân và một số trường hợp tố cáo chính quyền địa phương. Công tác tiếp công dân được Bộ thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về cải cách thủ tục hành chính, ngày 22/01/2021, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-BTNMT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 của Bộ, theo đó, Bộ tiếp tục thực hiện việc rà soát, kiểm soát các TTHC được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp pháp và sự bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch để giảm tối đa chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện TTHC. 

Rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT tại cuộc họp ngày 15/3/2021, Bộ đã xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT năm 2021 và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thực hiện quy định về công bố TTHC, Bộ đã xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC lĩnh vực biển và hải đảo theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2021; xây dựng dự thảo 11 Quy trình nội bộ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, việc tiếp nhận TTHC tại Văn phòng một cửa thực hiện đúng quy định, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Bộ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực TN&MT và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TN&MT thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; xây dựng Đề án rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT giai đoạn 2021-2026.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành TN&MT; định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính ngành TN&MT; Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định tại các Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và số 120/2020/NĐ-CP; Quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2021.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương pháp làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tích cực đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bộ đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ; xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục vị trí công tác, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành TN&MT.

Chỉ đạo, tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020 - 2021, 2021 – 2026; tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định; đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với đội ngũ công chức, viên chức thuộc Bộ; thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác của các đơn vị trực thuộc Bộ; thực hiện công tác chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thực hiện các nhiệm vụ về tinh giản biên chế theo kế hoạch.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Bộ, theo đó, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ đã được ban hành tại Quyết định số 3117/QĐ-BTNMT.

Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025; báo cáo thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục giai đoạn 2018 - 2020, báo cáo thực hiện Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân. Hướng dẫn các trường đại học trực thuộc Bộ thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”.

Về cải cách tài chính công, Bộ TN&MT đã phân bổ vốn đầu tư công chi tiết cho các dự án giao kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Bộ đảm bảo thời gian theo quy định. Hoàn thiện thông tư về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật ngành TN&MT để trình ban hành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công như: sử dụng hiệu quả các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước đã được đầu tư. Thực hiện quy trình giao dự toán cho các đơn vị qua hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Về hiện đại hoá hành chính, Bộ đã cung cấp thông tin cho Hệ tri thức Việt số hóa theo đúng Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”; xây dựng và thực hiện Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. 

Bộ đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT (phiên bản 2.0; triển khai, vận hành 24/7, bảo đảm hoạt động của môi trường làm việc điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành, giải quyết công vụ, CCHC và tiết kiệm kinh phí, đặc biệt phát huy hiệu quả to lớn, đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội nhưng bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ trong đợt bùng phát dịch Covid-19. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, các hệ thống thông tin được bảo đảm an toàn và an ninh thông tin, phòng chống tấn công được triển khai đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và các ứng dụng phần mềm. Trong quý I/2021, Bộ đã đảm bảo công tác an toàn an ninh thông tin của ngành, không để xảy ra sự cố. 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2019 của Bộ trưởng Bộ TN&MT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, thực hiện có hiệu quả, đúng thời hạn các đề án, dự án về phát triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số đã được phê duyệt.

Thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT trong bối cảnh chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để đạt được các chỉ tiêu đề ra, ngành TN&MT cơ bản vận hành trên nền tảng số, phương thức làm việc của ngành dựa vào phân tích, xử lý thông minh dữ liệu tổng hợp, đa ngành, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Về áp dụng ISO trong hoạt động các đơn vị trực thuộc, Bộ đã có văn bản đôn đốc việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là các cơ quan hành chính thuộc Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, bảo đảm thực hiện kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Bộ theo đúng tiến độ tại Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13/4/2018 của Bộ. Chú trọng đến việc đôn đốc xây dựng các quy trình ISO đối với các thủ tục hành chính đã được công bố, do các đơn vị hành chính thuộc Bộ thực hiện.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan