Thứ 2, 15/08/2022 - 10:29
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chất thải rắn góp phần thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn

Việc xây dựng dự án là vấn đề cấp thiết hiện nay nhằm tăng cường hơn nữa nhận thức, thay đổi thái độ và xây dựng hành vi của cộng đồng đối với CTRSH, CTR nguy hại nói riêng và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững nói chung, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn và Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-Ttg ngày 07 tháng 5 năm 2018.

Trong các năm vừa qua, cùng với sự gia tăng dân số mạnh mẽ, quá trình đô thị hóa đất nước và sự hình thành, phát triển vượt bậc của các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, một mặt thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mặt khác làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng, từ đó làm gia tăng lượng chất thải rắn phát sinh, cả về số lượng, thành phần và tính chất. Chính điều đó đã và đang gây áp lực lớn đến môi trường, từ đó đòi hỏi phải tăng cường năng lực cho hoạt động quản lý, xử lý CTR mới đủ sức giải quyết các vấn đề môi trường do CTR hiện nay đang đặt ra.

Trong khi đó, nhận thức của người dân trong thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý CTR còn nhiều hạn chế, chưa tích cực tham gia vào các hoạt động thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt, chưa đóng phí vệ sinh môi trường đầy đủ. Ý thức của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý chất thải chưa cao, gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển, xử lý chất thải. Hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTR ở nhiều nơi còn mang tính chất cộng đồng, nên chưa thúc đẩy được tính chuyên nghiệp của các tổ dịch vụ, hợp tác xã, công ty dịch vụ môi trường…

Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường nói chung và CTR nói riêng. Việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính, các văn bản quy phạm pháp luật đó đã có những bước dịch chuyển đáng kể, đáp ứng yêu cầu cơ bản của công tác bảo vệ môi trường, đóng góp nhiều hơn cho quá trình phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thực tiễn đặt ra ngày một cao, trong khi việc triển khai thực hiện việc quản lý, xử lý CTR hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về bảo vệ môi trường, đặc biệt là năng lực của các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; năng lực của các cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý CTR; nhận thức của cộng đồng trong việc quản lý CTR còn hạn chế; công tác thu gom, tái chế, tái xử lý chất thải vẫn chưa được triển khai đồng bộ dẫn đến hiệu quả xử lý CTR vẫn ở mức thấp; thông tin tuyên truyền chưa đạt được những kết quả như mong muốn; các hình thức xử lý vi phạm chưa nghiêm… dẫn đến hiệu quả xử lý CTR vẫn ở mức thấp.

Để sớm khắc phục các vấn đề còn hạn chế nêu trên và để tăng cường hơn nữa việc thực thi chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đảm bảo sự thống nhất, xuyên suốt trong công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức, hành động và trách nhiệm của cộng đồng về phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn, hình thành lối sống thân thiện với môi trường góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường hướng tới xây dựng nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 01 năm 2019, trong đó Chính phủ có giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước thống nhất về chất thải rắn

Để triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao, ngày 08 tháng 4 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn tại Quyết định số 849/NQ-BTNMT, trong đó đã đặt ra nhiệm vụ cấp thiết phải tăng cường các chương trình, hoạt động về truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chất thải rắn.

Xuất phát từ xu thế chung của các nước trên thế giới về nền kinh tế tuần hoàn với thực tiễn quản lý chất thải rắn của Việt Nam và những lý do nêu trên, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường xây dựng dự án “Truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chất thải rắn góp phần thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn”. Việc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan