Thứ 5, 30/06/2022 - 11:33
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trọng tâm lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám giai đoạn tới

Trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đo đạc, bản đồ và viễn thám. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ban hành văn bản theo nhiệm vụ được quy định trong các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đo đạc và bản đồ. Thực hiện việc rà soát, đánh giá hiệu quả và đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các chính sách, pháp luật về đo đạc, bản đồ và viễn thám.

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia đồng bộ, thống nhất trong cả nước trên đất liền, vùng biển và hải đảo Việt Nam, đảm bảo được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác; xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý giữa các cơ quan, ban ngành, giữa trung ương với địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đo đạc, bản đồ và viễn thám. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ban hành văn bản theo nhiệm vụ được quy định trong các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đo đạc và bản đồ. Thực hiện việc rà soát, đánh giá hiệu quả và đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các chính sách, pháp luật về đo đạc, bản đồ và viễn thám.

Hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản để thống nhất sử dụng chung trong toàn quốc. Tập trung vào việc hoàn thiện mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia phủ trùm toàn quốc và khai thác, sử dụng có hiệu quả trong các hoạt động của các bộ, ngành, địa phương.

Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia đáp ứng yêu cầu công tác lập quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòg, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia tổ chức tốt công tác đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia.

Xây dựng và phát triển hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; cung cấp các thông tin, dữ liệu viễn thám cập nhật về hiện trạng, diễn biến khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng công nghệ; đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển ngành đo đạc, bản đồ và viễn thám; đào tạo hướng dẫn tổ chức cá nhân, để nâng cao năng lực trong việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc, bản đồ và viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng trong hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám; thiết lập hợp tác liên ngành, quan hệ đối tác cộng đồng nhằm thúc đẩy việc quản lý, trao đổi, tạo dựng, duy trì giá trị thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc, bản đồ và viễn thám.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đo đạc và bản đồ và viễn thám đối với các tổ chức và các địa phương; trong đó, tập trung vào hiệu quả việc sử dụng sản phẩm đo đạc bản đồ và viễn thám trong việc lập hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan