Thứ 7, 28/05/2022 - 09:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành các nhiệm vụ biến đổi khí hậu

Nổi bật, đã hoàn thiện nội dung Chương ứng phó với biến đổi khí hậu trong dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP) đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020. Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1982/VPCP-HTQT ngày 24/7/2020

 

Hoàn thiện nội dung Chương ứng phó với biến đổi khí hậu trong dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP) đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020. Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1982/VPCP-HTQT ngày 24/7/2020

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện: (1) Rà soát, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, phục vụ buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch. (2) Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, đề xuất định hướng xây dựng cập nhật Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2050 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. (3) Điều  phối và triển khai các nhiệm vụ năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, tổ chức kiểm tra các dự án thuộc Chương trình.

Tập trung xây dựng các dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình ban hành theo kế hoạch vào cuối năm 2020 gồm: Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia và Tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Chỉ đạo, phối hợp xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan để điều phối và triển khai các nhiệm vụ năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 theo tiến độ. Tiếp tục cập nhật thông tin dữ liệu về biến đổi khí hậu trong nước và thế giới để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu; phối hợp với các cơ quan xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam; định kỳ xây dựng các bản tin về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn, xây dựng các tin bài cập nhật tin trên trang thông tin điện tử.

Cập nhật kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng; Nghị quyết số số 120/NQ-CP với tầm nhìn 100 năm và tư duy đột phá biến thách thức thành cơ hội phát triển, kết nối đồng bằng song Cửu Long với vùng Thành phố Hồ Chí Minh và tiểu vùng Mê Công; trên cơ sở đó nghiên cứu nhân rộng mô hình phát triển bền vững ở các vùng thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu. Chủ động trong triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên phạm vi cả nước. Nghiên cứu giải pháp và triển khai chuyển đổi sản xuất quy mô lớn với mô hình kinh tế phù hợp với tự nhiên, ứng dụng công nghệ cao; giải quyết xung đột giữa các mô hình kinh tế; thực hiện các mô “Sinh kế thích ứng với BĐKH”, “Nước sạch và môi trường”, nhà ở chống lũ; nhà công sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan