Thứ 2, 15/08/2022 - 11:55
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện các cam kết FTA liên quan đến tài nguyên và môi trường

Thực hiện các cam kết FTA liên quan đến tài nguyên và môi trường thông qua các Chính sách bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; xây dựng các cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh về môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến môi trường theo hướng hài hòa với các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế nhằm tăng cường việc thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Chính sách bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường nhằm áp dụng các chính sách mới về bảo vệ môi trường theo hướng tăng cường yêu cầu bảo vệ môi trường đối với các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm lớn, đẩy mạnh áp dụng các công cụ kinh tế thị trường trong quản lý môi trường, gia tăng các hàng rào kỹ thuật về môi trường trong thương mại...

Một số chính sách khác cũng được quy định như thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế cacbon thấp... trong đó sẽ tái cấu trúc lại hệ thống quản lý chất thải, ứng dụng đầy đủ cơ chế mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR), và đưa ra quy định nhằm sàng lọc dự án đầu tư, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực môi trường.

Về xây dựng các cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh về môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát, xây dựng Đề án tăng cường cơ chế phối hợp trong nước giải quyết các vấn đề môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Đề án đã tập trung xác định (i) các vấn đề môi trường chính phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bao gồm hội nhập quốc tế về kinh tế và tài nguyên môi trường; (ii) cơ chế phối hợp trong nước giải quyết các vấn đề môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế bao gồm phối hợp giữa các cơ quan ở trung ương và địa phương và các cơ quan liên quan trong giải quyết các vấn đề môi trường.

Đề án đã đề xuất các giải pháp tăng cường cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường chính phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 03 nhóm giải pháp cơ bản bao gồm: (i) Các giải pháp phối hợp cần được tăng cường, hoàn thiện trong công tác quản lý nhà nước về môi trường hiện nay; (ii) Các giải pháp phối hợp mới cần được bổ sung và tăng cường để giải quyết một số vấn đề môi trường chính phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; (iii) Các nội dung phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường trong các FTA.

Kết quả Đề án đã được báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án cơ chế phối hợp giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế liên quan đến môi trường (lĩnh vực liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, sinh vật ngoại lai, biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-zôn (Nghị định thư Montreal) và các lĩnh vực quản lý liên quan khác). Đồng thời, Bộ đang tích cực triển khai xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường. Kết quả đề án đã được chuyển giao cho các đơn vị tiếp nhận, sử dụng để tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để tăng cường thực hiện các Hiệp định FTA, đặc biệt là việc ứng dụng trong sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường và xây dựng Luật Biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến môi trường theo hướng hài hòa với các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế nhằm tăng cường việc thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế giai đoạn 2019-2020 (Quyết định số 2211/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). Bộ đang khẩn trương rà soát và sửa đổi hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo hướng nâng cao các yêu cầu bảo vệ môi trường và chất lượng môi trường một cách hài hòa, tiệm cận dần với hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế. Ngoài ra, Bộ đang triển khai nghiên cứu để phục vụ xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường liên quan đến sản phẩm hàng hóa để bảo vệ môi trường và phòng ngừa ô nhiễm môi trường phù hợp với Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định TBT để kiểm soát yêu cầu về môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa.

Ngoài ra, Bộ đã quy định về công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận nhãn sinh thái “Nhãn xanh Việt Nam” và công nhận lẫn nhau đối với chứng nhận sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường đưa vào Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan