Thứ 2, 15/08/2022 - 10:05
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Từ đầu năm đến nay, Bộ TN&MT đã thực hiện tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động đối với mô hình tổ chức của Bộ, ngành, các Tổng cục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết của Trung ương, việc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường...

Bộ đã thực hiện tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động đối với mô hình tổ chức của Bộ, ngành, các Tổng cục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết của Trung ương, việc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ chế tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trên cơ sở đó: Xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trong nhiệm kỳ Chính phủ Khóa XV, thực hiện nhất quán nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm, giảm giao thoa, chồng chéo, giảm tối đa tổ chức trung gian, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập. Đề xuất phương án kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành do Bộ làm cơ quan thường trực; xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2022. Ban hành Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TN&MT, phòng TNMT; xây dựng quy định, hướng dẫn về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm trong lĩnh vực TN&MT.

Triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Ban hành các quy định để đánh giá lãnh đạo, công chức, viên chức dựa trên các chỉ số về kết quả, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nghiên cứu khoa học, hợp tác, hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Bộ; thực hiện phân cấp thẩm quyền hợp lý gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương. Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình quản lý theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp, kiến tạo cho phát triển. Đào tạo, cập nhật thường xuyên kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học đầu ngành, chú trọng tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức của ngành; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thực hiện cơ chế đấu thầu đặt hàng trong nghiên cứu khoa học, đảm bảo hiệu quả thực tiễn, nâng cao tính ứng dụng của sản phẩm khoa học, công nghệ.

Thực hiện cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành ngay trong xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân, doanh nghiệp. Phấn đấu mục tiêu Chỉ số “đăng ký đất đai” và “chất lượng quản lý hành chính đất đai” tăng 1 bậc. Thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 đủ điều kiện.

Xây dựng chiến lược hợp tác tổng thể với các đối tác song phương và đa phương về vực tài nguyên và môi trường. Tăng cường hợp tác tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và xử lý môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết các vấn đề mang tính chất đa ngành/lĩnh vực và liên vùng, xuyên biên giới như: thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, chống xói lở bờ sông, bờ biển, giám sát xâm nhập mặn, kiểm kê trữ lượng các bon mặt đất, tính toán phát thải khí nhà kính,...


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan