Thứ 7, 13/08/2022 - 14:23
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả công tác rà soát, kiểm tra xử lý VBQPPL của Bộ TN&MT năm 2020

Năm 2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, kiểm tra, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ghi nhận kết quả tích cực.

Về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ

Ngày 20 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3228/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020. Theo đó, Bộ đã yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, đề xuất danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo quy định của pháp luật.

Ngày 06 tháng 10 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5547/BTNMT-PC về việc thực hiện công tác tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Công tác rà soát văn bản trong thời gian qua tại Bộ Tài nguyên và Môi trường dần đi vào nền nếp, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và xử lý rà soát theo đúng quy định của pháp luật.

Quán triệt hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động thường xuyên trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đều được rà soát và xử lý, lập thành Danh mục cụ thể. Kết quả văn bản quy phạm pháp luật trong danh mục cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ được các đơn vị trực tiếp đề xuất vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ. Một số đơn vị trực thuộc Bộ đã xây dựng được dữ liệu về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ rà soát trong năm tiếp theo và phục vụ công tác hệ thống hóa năm năm lần thứ 2 (năm 2020).

Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2020 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019. Trong đó, công bố 11 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, 12 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019.

Ngày 01/7/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020. Trong đó, công bố 32 văn bản quy phạm pháp luật hiết hiệu lực toàn bộ, 16 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020.

Ngày 04/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ngày 05/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-BTNMT thành lập Tổ Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg, tổng số văn bản đã được rà soát: 805 văn bản, trong đó, 608 văn bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền, liên tịch ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; văn bản do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả rà soát, phát hiện số văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp là: 20 văn bản, trong đó:

04 Luật có nội dung chưa thống nhất, đồng bộ, bất cập, mâu thuẫn, chống chéo với các Luật khác.

08 Nghị định có nội dung chưa phù hợp với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; bất cập trong thực tiễn áp dụng.

01 Nghị định có nội dung không còn phù hợp với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

04 Thông tư có nội dung không còn phù hợp, bất cập trong thực tiễn áp dụng.

01 Thông tư liên tịch có nội dung không còn phù hợp, bất cập trong thực tiễn áp dụng.

02 Thông tư liên tịch có nội dung không còn phù hợp với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Ngoài ra, kết quả rà soát còn phát hiện 01 Luật Phí và lệ phí chưa thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Đo đạc và bản đồ; 02 Thông tư do Bộ Tài chính ban hành có nội dung chưa phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ.

Kết quả rà soát quy định pháp luật đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và kinh doanh bất động sản theo Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 của Tổ công tác ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 823/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Nhóm rà soát quy định pháp luật đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và kinh doanh bất động sản, tổng số văn bản đã được rà soát: 440 văn bản, trong đó, lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường là 353 văn bản; lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản là 87 văn bản. Tổng số văn bản có nội dung chưa thống nhất, đồng bộ, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp: 30 văn bản, ngoài ra còn phát hiện có 06 văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản có quy định chưa thống nhất, chưa phù hợp, mâu thuẫn, bất cập với các văn bản về xây dựng, kinh doanh bất động sản, trong đó:

07 Luật có nội dung chưa thống nhất, đồng bộ, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập với các Luật khác (trong đó có 03 Luật là văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập với các Luật thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản).

11 Nghị định có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; với các Nghị định khác.

02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mâu thuẫn, chống chéo, bất cập với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Ngoài ra, nhằm kịp thời soạn thảo văn bản bảo đảm phù hợp với một số Luật của Quốc hội dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư), lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản đề xuất phương án xử lý đối với 10 Nghị định của Chính phủ.

Kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Về kết quả tự kiểm tra, Bộ đã tiến hành tự kiểm tra 21 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2020. Qua kiểm tra cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật đều đã được kiểm tra và cơ bản đều bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống quy phạm pháp luật, có căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của 15 Bộ, ngành, cụ thể như: Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban dân tộc, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Giao thông vận tải, Nội vụ, Thông tin truyền thông và Công thương.

Về kết quả kiểm tra theo thẩm quyền, thực hiện Kế hoạch kiểm tra theo thẩm quyền, ngày 06 tháng 10 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5547/BTNMT-PC đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020 đang còn hiệu lực pháp luật có các quy định liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả:

Đã có 15 Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi báo cáo kết quả kiểm tra, bao gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài chính; Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công thương; Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó có 08 Bộ, cơ quan ngang Bộ không ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường là Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Bộ Xây dựng.

Đã có 55 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo tự kiểm tra liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: Lai Châu (0 văn bản), Hậu Giang (05 văn bản), Nghệ An (01 văn bản), Bến Tre (01 văn bản), Đà Nẵng (03 văn bản), Kiên Giang (03 văn bản), Tây Ninh (05 văn bản), Phú Thọ (07 văn bản), Quảng Nam (02 văn bản), Thành phố Hồ Chí Minh (01 văn bản), Long An (01văn bản), Lạng Sơn (02 văn bản), Đắk Lắk (04 văn bản), Hà Nam (02 văn bản), Quảng Ngãi (04 văn bản), Gia Lai (0 văn bản), Sóc Trăng (01 văn bản), Trà Vinh (04 văn bản), Đồng Nai (11 văn bản), Lâm Đồng (01 văn bản), Đắk Nông (02 văn bản), Huế (05 văn bản), Thái Nguyên (01 văn bản), Ninh Thuận (03 văn bản), Tiền Giang (10 văn bản), Lào Cai (06 văn bản), Hải Dương (05 văn bản), Bình Dương (01 văn bản), Nam Định (01 văn bản), Sơn La (0 văn bản), Quảng Bình (01 văn bản), Bình Định (03 văn bản), Bà Rịa – Vũng Tàu (0 văn bản), Hà Tĩnh (02 văn bản), Phú Yên (01 văn bản), Quảng Trị (04 văn bản), Cao Bằng (02 văn bản), Bình Thuận (01 văn bản), An Giang (07 văn bản), Tuyên Quang (03 văn bản), Yên Bái (01 văn bản), Đồng Tháp (08 văn bản), Cà Mau (04 văn bản), Cần Thơ (01 văn bản), Bạc Liêu (02 văn bản), Vĩnh Phúc (02 văn bản), Hải Phòng (0 văn bản), Điện Biên (01 văn bản), Kon Tum (02 văn bản), Lâm Đồng (04 văn bản), Tiền Giang (09 văn bản), Hậu Giang (05 văn bản), Quảng Ninh (01 văn bản), Thái Bình (17 văn bản), Hưng Yên (01 văn bản)

Đã có 42 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo tự kiểm tra liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: Trà Vinh (07 văn bản), Nam Định (09 văn bản), Bắc Ninh (04 văn bản), Trà Vinh (08 văn bản), Hà Giang (04 văn bản), Vĩnh Long (07 văn bản), Cần Thơ (01 văn bản), Thái Bình (03 văn bản), Lai Châu (09 văn bản), Gia Lai (20 văn bản), Tuyên Quang (03 văn bản), Ninh Thuận (06 văn bản), Đồng Tháp (02 văn bản), Kon Tum (02 văn bản), Đồng Nai (11 văn bản), Quảng Bình (02 văn bản), Hà Tĩnh (11 văn bản), Nam Định (09 văn bản), Bến Tre (02 văn bản), Phú Yên (07 văn bản), Hưng Yên (03 văn bản), Quảng Nam (03 văn bản), Bình Định (05 văn bản), Hà Nam (07 văn bản), Lạng Sơn (06 văn bản), Đắk Nông (03 văn bản), Nghệ An (24 văn bản), Cà Mau (03 văn bản), Thái Nguyên (02 văn bản), Bắc Kạn (04 văn bản), Ninh Bình (11 văn bản), An Giang (16 văn bản), Sóc Trăng (01 văn bản), Vĩnh Phúc (04 văn bản), Quảng Ninh (07 văn bản), Hải Phòng (08 văn bản), Đà Nẵng (08 văn bản), Bình Thuận (04 văn bản), Điện Biên (04 văn bản), Lâm Đồng (13 văn bản), Tiền Giang (02 văn bản), Đắk Lắk (03 văn bản).

Tổng hợp kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo nội dung Công văn số 5547/BTNMT-PC, hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đều được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thực, kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật.

Bộ cũng đã phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Bộ và của các địa phương khi được yêu cầu.

Về kết quả xử lý VBQPPL, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xử lý kết quả kiểm tra của 03 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ và do Bộ chủ trì xây dựng cụ thể như sau:

Ngày 01/9/2020, Ủy ban Pháp luật có Công văn số 3447/UBPL14 về việc xử lý văn bản pháp luật có nội dung chưa phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với 02 Nghị định do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng liên quan đến thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thẩm quyền của Thanh tra viên chuyên ngành công thương quy định tại Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Ngày 3/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4730/BTNMT-PC gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bãi bỏ các nội dung chưa phù hợp đã quy định tại Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ và Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản vào Điều 2 (Điều khoản thi hành) của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể:

“Bãi bỏ điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Bãi bỏ điểm c Khoản 1 Điều 65 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản”.

Ngày 17/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5122/BTNMT-PC gửi Ủy ban pháp luật (trong đó có gửi báo cáo đến Bộ Tư pháp) về việc giải trình và xử lý một số nội dung chưa phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến 02 Nghị định nêu trên.

Ngày 20/11/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Kết luận số 58/KL-KTrVB của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp về kết luận kiểm tra đối với Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Ngày 27/11/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6722/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Bộ Tư pháp về việc giải trình và xử lý một số nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT. Đồng thời ngày 7/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 6874/BTNMT-PC gửi Cục Kiểm tra văn bản QPPL báo cáo và đề xuất phương án xử lý nội dung quy định còn chưa phù hợp tại Điều 4 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Đánh giá chung

Được sự quan tâm, thường xuyên chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức trong các tổ chức pháp chế thuộc Bộ; sự nhận thức đúng đắn, tích cực của các đơn vị thuộc Bộ trong công tác pháp chế đối với công tác rà soát; và tinh thần nghiêm túc phối hợp thực hiện đối với nhiệm vụ kiểm tra của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương, kết quả rà soát, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được thu thập và xử lý đúng theo quy định của pháp luật, đúng tiến độ.

Nhìn chung chất lượng của công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày càng quy chuẩn và được đánh giá cao về tính khả thi, số lượng các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng tiến độ ngày càng tăng so với các năm trước. Tổ chức pháp chế trực thuộc Bộ luôn sát sao đôn đốc và phối hợp với các tổ chức pháp chế trực thuộc các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về rà soát và kiểm tra.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc như sau: 

Xuất phát từ việc thay đổi cơ cấu tổ chức tại tổ chức pháp chế trực thuộc Bộ, công tác rà soát, kiểm tra cũng chưa được giao cho cán bộ chuyên trách thực hiện mà chủ yếu là được phân công cho cán bộ làm kiêm nhiệm hoặc ký hợp đồng. Điều này dẫn tới việc triển khai nhiệm vụ, theo dõi đôn đốc tổng hợp không được xuyên suốt, đồng bộ.

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường rất phức tạp và nhạy cảm, do vậy đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có trình độ chuyên môn sâu, am hiểu lĩnh vực để có thể thực hiện tốt việc kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý các nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật, trong khi đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra còn thiếu và chưa được tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Số lượng văn bản cần được thực hiện rà soát, cần được tiến hành kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường hàng năm rất lớn. Trong khi đó, rất nhiều văn bản mang tính phức tạp cao cần được xin ý kiến các chuyên gia lĩnh vực. Tuy nhiên, kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chức pháp chế rất hạn chế, nhiều tổ chức pháp chế tại đơn vị và địa phương không được bố trí kinh phí để thực hiện. Do đó, việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm tra chủ yếu được thực hiện trên cơ sở kế hoạch, có tính trọng tâm, trọng điểm mà không thể tiến hành một cách đồng loạt.

Xuất phát từ thực tiễn triển khai và các khó khăn, vướng mắc hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

Công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ có khối lượng thực hiện lớn, khó khăn, trong khi đó cán bộ làm công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, do vậy trong thời gian tới cần có thêm đề xuất về việc xây dựng đề án để đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ thực hiện công tác pháp chế nói chung, trong đó có rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp để kịp thời phát hiện những nội dung chưa phù hợp và biện pháp xử lý trong quá trình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, thiết lập cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản; phối hợp đăng tải các thông tin về tình hình rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của cả nước lên Cổng thông tin điện tử để các đơn vị, địa phương, cá nhân, tổ chức cập nhật.

Cần có sự bố trí kinh phí chi cho công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật không chỉ từ phía cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực mà còn từ phía Bộ Tư pháp - cơ quan ngành dọc quản lý nhà nước về rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm điều kiện cho việc triển khai các nhiệm vụ này trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan