Chủ nhật, 29/05/2022 - 14:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách về đất đai

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, thực hiện nhiệm vụ giao, Bộ TN&MT đã tập trung xây dựng, tham mưu và đề xuất để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chính sách, pháp luật đất đai có ý nghĩa quan trong đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Về công tác xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, Bộ đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương xây dựng và trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 36-KL/TW ngày 06 tháng 09 năm 2018 về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức thành công hội thảo chuyên đề công tác quản lý đất đai liên quan đến tôn giáo phục vụ Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo.

Về công tác xây dựng Luật và Nghị quyết của Quốc hội

Luật Đất đai năm 2013 được ban hành trong giai đoạn thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2011 - 2016[1]. Bước sang nhiệm kỳ năm 2016 - 2020, trước những đòi hỏi của thực tiễn và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội[2], chỉ đạo của Chính phủ, Bộ đã hoàn thành công tác xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Tuy nhiên, do có văn bản chỉ đạo của Trung ương và Quốc hội về việc cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất nội dung sửa đổi trong Luật Đất đai để khắc phục các vướng mắc, bất cập, bảo đảm thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, Bộ Chính trị và tiến hành các thủ tục theo quy định để xây dựng dự án Luật bảo đảm chất lượng, do đó Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã được đưa ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020[3]. Hiện nay, Bộ đang giao Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì xây dựng và thực hiện Dự án tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo chỉ đạo của Chính phủ[4].

Về công tác xây dựng Nghị định

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Bộ đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng 16 Nghị định[5] quy định chi tiết thi hành Luật; các Bộ, ngành đã ban hành 52 Thông tư, Thông tư liên tịch, trong đó Bộ TNMT đã chủ trì ban hành 37 Thông tư[6], trong đó có một số Nghị định và Thông tư mới được ban hành trong năm 2019 và năm 2020 đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, tháo gỡ được các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật cụ thể như:

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về Khung giá đất;

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015[7];

Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ TNMT[8].

Để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, hiện nay Bộ TNMT đang chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về đất quốc phòng làm kinh tế và tập trung, tích tụ đất đai[9], đồng thời đã hoàn thiện trình Chính phủ 03 Nghị định gồm: Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai[10] và Nghị định quy định việc tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn[11]. Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai[12].

Nhìn chung, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai được được trình ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo kịp thời có hiệu lực ngay khi Luật đất đai có hiệu lực thi hành; khắc phục được tình trạng Luật chờ các văn bản hướng dẫn. Việc ban hành đồng thời các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực cùng với Luật đất đai đã đánh dấu một bước tiến quan trọng, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao trong việc chuẩn bị, tổ chức thi hành Luật đất đai.

 


[1] Trong nhiệm kỳ này Quốc hội đã ban hành 01 Luật là Luật Đất đai năm 2013 và 01 Nghị quyết là Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 về việc kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối.

[2] Nghị quyết số 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

[5] Theo báo cáo nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chính phủ ban hành 11 Nghị định.

[6] Theo báo cáo nhiệm kỳ 2011 - 2016, các Bộ, ngành đã ban hành 27 Thông tư, Thông tư liên tịch

[7] Về vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất theo phương thức đấu giá hoặc không đấu giá đối với các dự án có sử dụng đất lựa chọn chủ đầu tư theo hình đấu thầu dự án có sử dụng đất, Bộ đã có các Báo cáo số 79/BC-BTNMT ngày 20/8/2019 và 87/BC-BTNMT ngày 13/9/2019 đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để xử lý.

[8] Tháo gỡ đối với vấn đề giao đất và giao khu vực biển liên quan đến Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT

[9] Nhiệm vụ này Chính phủ đã giao tại Công văn số 1304m/VPCP-PL ngày 13/5/2020. Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ và có Tờ trình số 204/TTr-BTNMT ngày 23/6/2020 trình Chính phủ xem xét.

[10] Tờ trình số 107/TTr-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2019

[11] Tờ trình số 101/TTr-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2019

[12] Dự thảo Nghị định thuộc Chương trình chuyển tiếp, hiện đang hoàn thiện để trình Chính phủ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 2717/VPCP-NN ngày 08/4/2020.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan