Thứ 4, 06/07/2022 - 13:16
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng nhiệm vụ quản lý địa chất và khoáng sản giai đoạn 2021-2025

Trọng tậm sẽ tập trung đánh giá tác động của Luật khoáng sản năm 2010, nhằm sửa đổi, bổ sung theo hướng trình Chính phủ, Quốc hội xây dựng thành Luật Địa chất và tài nguyên khoáng sản, để thống nhất quản lý về địa chất và hoạt động khoáng sản, phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; cụ thể hóa chính sách tài chính đầu tư cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thanh tra kiểm tra hoạt động khoáng sản được bổ sung từ nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 

Công tác điều tra cơ bản, trên cơ sở nguồn lực nhà nước đầu tư, tập trung lập bản đồ địa chất và điều trả khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, điều tra, đánh gia các nguy cơ tai biến địa chất của các nhóm tờ phần đất liền. Ưu tiên điều tra địa chất, khoáng sản biển, hải đảo và ở các khu vực biên giới, khu vực tập trung khoáng sản đến 1.000m. Tăng cường thực hiện công tác điều tra, phát hiện khoáng sản cùng với việc lập bản đồ địa chất khu vực, địa chất tai biến, địa chất môi trường, bản đồ chuyên đề và nghiên cứu chuyên đề về địa chất, khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 đối với đất liền và tỉ lệ 1:500.000 ở các vùng biển Việt Nam nhằm làm rõ cấu trúc, lịch sử  phát sinh phát triển của vỏ trái đất phục vụ nhu cầu tích cực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Đánh giá tiềm năng tài nguyên từng loại, nhóm khoáng sản quan trọng, đặc biệt là trong các cấu trúc địa chất, có triển vọng khoáng sản đến độ sâu 500m và một số vùng đến 1.000m nhằm làm rõ tiềm năng từng loại  khoáng sản phục vụ nhu cầu thăm dò, khai thác chế biến sử dụng và dự trữ khoáng sản quốc gia hợp lý. Tăng cường thực hiện công tác điều tra, phát hiện khoáng sản cùng với việc lập bản đồ địa chất khu vực, địa chất tai biến, địa chất môi trường, bản đồ chuyên đề và nghiên cứu chuyên đề về địa chất, khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 đối với đất liền và tỉ lệ 1:500.000 ở các vùng biển Việt Nam nhằm làm rõ cấu trúc, lịch sử  phát sinh phát triển của vỏ trái đất phục vụ nhu cầu tích cực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Huy động nguồn lực trong nước, kết hợp với hợp tác quốc tế nhằm nâng cao trình độ công nghệ, năng lực thiết bị, tăng nguồn vốn đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phù hợp với Chiến lược Khoáng sản và Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 02 - NQ/TW ngày 25 tháng  4 năm 2011 của Bộ Chính trị. Lập kế hoạch, thực hiện hợp tác thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản ở nước ngoài phục vụ cho nhu cầu trong nước.

Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng sản, ưu tiên địa chất đô thị, địa chất môi trường và hoạt động khoáng sản làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản khai thác cập nhật dữ liệu, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác kiểm soát hoạt động khoáng sản. Từng bước xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động khoáng sản hữu hiệu đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, làm cơ sở cho công tác quản lý thống nhất về địa chất và công tác kiểm soát các hoạt động khoáng sản cho phát triển bền vững

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động khoáng sản, có biện pháp hiệu quả hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, kiên quyết xử lý việc cấp phép hoạt động khoáng sản không đúng quy định của pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan