Thứ 7, 28/05/2022 - 08:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Viễn thám quốc gia: Nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Qua 40 năm hoạt động, Cục Viễn thám quốc gia đã không ngừng vươn lên, nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai

 

Quán triệt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu, trong thời gian Cục đã xây dựng trình Bộ để trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, từng bước hoàn thiện thể chế chính sách của lĩnh vực.

Đặc biệt, Quốc hội ban hành Luật Đo đạc bản đồ năm 2018, trong đó có các quy phạm điều chỉnh hoạt động viễn thám. Cục đã tham mưu trình Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 quy định về hoạt động viễn thám, đây là hành lang pháp lý quan trọng để thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTG ngày 01 tháng 2 năm 2019 phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, đây là định hướng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực viễn thám trong giai đoạn đến năm 2040, mở ra tiền đề cho việc đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước và ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, và phát triển kinh tế xã hội.

Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay Cục đã xây dựng trình Bộ trưởng ban hành 16 thông tư quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế cho lĩnh vực viễn thám, đây là công cụ quan trọng phục vụ công tác quản lý viễn thám. Về cơ bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, Cục đã tích cực, chủ động trong việc rà soát, hệ thống hóa toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và các ngành, lĩnh vực có liên quan để từ đó đánh giá hiệu quả của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, làm cơ sở cho việc đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm và kế hoạch dài hạn. Qua rà soát đã kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các quy phạm còn thiếu, kịp thời điều chỉnh các quan hệ pháp luật liên quan đến viễn thám, trong đó tập trung vào các văn bản quản lý, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật.

Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong thời kỳ này, Cục Viễn thám quốc gia định hướng đầy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai. Cục đã triển khai và hoàn thành nhiều dự án như: Ứng dụng viễn thám trong kiểm kê đất đai thời kỳ 2015, 2020; Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; Thực hiện dự án theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng và sông Mê Công; Hoàn thành dự án xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên và môi trường biển hải đảo bằng công nghệ viễn thám. Đây là dự án được chọn làm một trong 10 sự kiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014; Hoàn thành dự án giám sát ô nhiễm nước thải các khu công nghiệp trọng điểm miền bắc; Đưa vào thực hiên dự án giám sát ô nhiễm nước thải các khu công nghiệp trọng điểm miền trung; Thực hiện các dự án hiện chỉnh bản đồ địa hình: Dự án “Hiện chỉnh bản đồ địa hình bằng ảnh vệ tinh tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 khu vực đồng bằng Bắc bộ, Trung bộ và Tây nguyên”; Dự án “Hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1/50.000 bằng ảnh viễn thám khu vực biên giới Việt - Trung, Tây Bắc và Nghệ An - Thanh Hóa”; Dự án “Hiện chỉnh bản đồ địa hình bằng ảnh vệ tinh tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 khu vực đồng bằng Bắc bộ, Trung bộ và Tây nguyên”; “Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng” thuộc danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 (giai đoạn 2) của Đề án 47; “Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng CSDL thành lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị nhằm đưa ra cảnh báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung”; Thực hiện nhiệm vụ Thiết lập trạm Dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh (trạm ASEAN - Ấn Độ) trong chương trình Hợp tác ASEAN - ẤN ĐỘ; “Xây dựng Hệ thống Giám sát sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long bằng công nghệ viễn thám”; “Giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám”; “Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính của Việt Nam năm 2016 trong lĩnh vực LULUCF” của Dự án “Kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016 trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF) phục vụ xây dựng các báo cáo quốc gia và đóng góp của Việt Nam cho Công ước khí hậu”; Dữ liệu thu nhận tại trạm thu đã được sử dụng trong nhiều bộ ngành và địa phương như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn, hàng chục tỉnh thành phố, Các viện nghiên cứu (Viện Địa lý, Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Điều tra quy hoạch rừng, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ…) các trường đại học (Đại Học Mỏ địa Chất, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Tài nguyên và Môi trường…).

Các dự án, nhiệm vụ chuyên môn của Cục Viễn thám quốc gia đều có chất lượng tốt, có ý nghĩa to lớn trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường và được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao. Cụ thể, kết quả dự án “Giám sát tài nguyên môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám được bình chọn là sự kiện nổi bật năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về Đầu tư phát triển, năm 2013, Việt Nam đưa vệ tinh viễn thám đầu tiên VNREDSat-1 lên quỹ đạo. Trạm thu viễn thám đã được nâng cấp thành công thu nhận dữ liệu từ vệ tinh này. Việc thu nhận dữ liệu từ vệ tinh VNREDSat-1 đã cho phép chúng ta chủ động hơn trong việc quan trắc, giám sát bằng viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Thu nhận thành công ảnh VNREDSat-1 do Việt Nam phóng đã được bình chọn là sự kiện nổi bật năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong năm 2020 trạm thu tiếp tục được nâng cấp để thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám quang học SPOT6 và SPOT7 với độ phân giải 1,5m có thể cung cấp đủ cho nhu cầu của khách hàng phục vụ công tác quan trắc, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Thực hiện chương trình hợp tác Asean - Ấn Độ, Cục Viễn thám quốc gia được giao chủ trì thực hiện dự án xây dựng “Trạm ASEAN - Ấn Độ về dò tìm và tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm Xử lý và Phân phối Dữ liệu” tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Trạm thu ảnh này sẽ thu nhận, và cung cấp một số ảnh độ phân giải trung bình và cao của Ấn Độ hiện nay gồm Resourcesat, Oceansat và LISS-4.

Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia là một trong các nhiệm vụ quan trọng của Cục Viễn thám quốc gia. Trong thời gian qua, công tác này đã được triển khai đều đặn theo kế hoạch được giao. Đến nay đã có tổng số: hơn 11.000 file dữ liệu ảnh và bình đồ ảnh viễn thám các loại được rà soát, chuẩn hóa và chuẩn bị đưa vào cơ sở. Các thông tin về vị trí, phạm vi phủ trùm dữ liệu, loại ảnh, ngày tháng chụp ảnh và các thông tin kỹ thuật của ảnh đã được tổ chức thành cơ sở dữ liệu thống nhất. Cùng với việc xây dựng các phần mềm tìm kiếm thông tin và cổng thông tin điện tử, hiện nay tất cả các thông tin về dữ liệu ảnh viễn thám trong cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia đã có thể tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử http://csdlvtqg.gov.vn.

Ngoài ra, xác định công tác nghiên cứu khoa học là động lực then chốt để phát triển lĩnh vực viễn thám. Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia đã chỉ đạo các đảng viên, công chức, viên chức trực thuộc Cục chủ động đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu khoa học của Cục đã góp phần xác lập các cơ sở khoa học thực tiễn phục vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành viễn thám, các quy chuẩn, tiêu chuẩn viễn thám. Đồng thời nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám, công nghệ quan trắc giám sát tài nguyên môi trường, thiên tai bằng công nghệ viễn thám.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan