Chủ nhật, 29/05/2022 - 15:25
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cải cách thể chế và hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn 2016-2020, cải cách thể chế và hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường.

Trong giai đoạn 2016-2020, cải cách thể chế và hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường, Bộ đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 249 văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Bộ đã kịp thời và tập trung tháo gỡ vướng mắc cho địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp góp phần tạo động lực cho tăng trưởng và giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh tăng cường công khai minh bạch, thiết lập sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực tài nguyên và tuân theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt, triển khai thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, ngay từ đầu nhiệm kỳ, toàn ngành đã rà soát, đánh giá thực tiễn, trên cơ sở đó trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ ngay những vướng mắc về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phục vụ hiệu quả cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao tỷ trọng đóng góp cho ngân sách nhà nước. Để góp phần hoạch định những chủ trương, chiến lược cho phát triển đất nước, toàn ngành đã hoàn thành tổng kết, sơ kết 03 nghị quyết quan trọng về tài nguyên và môi trường gồm: Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết số 19-NQ/CP về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trên cơ sở kết quả tổng kết, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành đã tham mưu để Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 36-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI.

Bộ đã tích cực chỉ đạo xây dựng các dự án Luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIV: đã xây dựng, trình ban hành Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018; Luật BVMT sửa đổi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV; xây dựng, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai. Cùng với Luật Tài nguyên, môi trường biển và Hải đảo năm 2015, Luật Khí tượng thủy văn năm 2015, Bộ đã thiết lập hành lang pháp lý cho quản lý tổng hợp tài nguyên biển đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ, chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường ngay trong quá trình triển khai dự án, không để xảy ra các sự cố gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, chủ động đề xuất các đề án thí điểm đối với những vấn đề mới, nhạy cảm để tổng kết, rút kinh nghiệm để hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật,… Tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 28 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 Quyết định; đã ban hành 213 thông tư, thông tư liên tịch theo thẩm quyền. Ngoài ra, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng các nội dung để trình cơ quan có thẩm quyền thông qua: Luật sửa đổi 37 Luật liên quan đến quy hoạch; nội dung về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,…; hiện đã xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, ban hành các Nghị định sửa đổi các Nghị định quy đinh chi tiết thi hành luật đất đai; nghị định về giao khu vực biển; các nghị định liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, biển và hải đảo,…

Giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn ghi nhận sự đột phá trong cải cách điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, đặc biệt đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 80% số lượng TTHC; bãi bỏ, đơn giản hóa trên 62% số lượng điều kiện kinh doanh và bãi bỏ, cắt giảm trên 51% sản phẩm, hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành, ước tính tiết kiệm được khoảng 36.625.409 giờ công lao động/năm và khoảng 1.050.418.439.320 đồng/năm; pháp lý hóa và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong giải quyết TTHC, thí điểm liên thông trong giải quyết TTHC….

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan