Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:18
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ TN&MT đã có Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam về đề nghị phê duyệt Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Bộ TN&MT đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam về đề nghị phê duyệt Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Ủy ban).

Triển khai xây dựng Đề án thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 9 Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, quy định Hồ sơ trình Bộ Nội vụ thẩm định Đề án thành lập Ủy ban gồm: “Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động”, theo đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban (sau đây gọi tắt là Quy chế) kèm theo Đề án thành lập Ủy ban gửi các ban, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển để xin ý kiến góp ý các dự thảo nêu trên. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo và gửi Bộ Nội vụ thẩm định Hồ sơ Đề án thành lập Ủy ban. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện các dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Ngày 06 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 203/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế cho phù hợp với các văn bản nêu trên.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban phê duyệt, ngày 15 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi các thành viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam để xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chế. Về cơ bản các Ủy viên nhất trí với dự thảo Quy chế.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Ủy viên Ủy ban, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ủy ban kính trình Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban xem xét, quyết định.

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Ủy ban).

Triển khai xây dựng Đề án thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 9 Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, quy định Hồ sơ trình Bộ Nội vụ thẩm định Đề án thành lập Ủy ban gồm: “Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động”, theo đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban (sau đây gọi tắt là Quy chế) kèm theo Đề án thành lập Ủy ban gửi các ban, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển để xin ý kiến góp ý các dự thảo nêu trên. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo và gửi Bộ Nội vụ thẩm định Hồ sơ Đề án thành lập Ủy ban. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện các dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Ngày 06 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 203/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế cho phù hợp với các văn bản nêu trên.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban phê duyệt, ngày 15 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi các thành viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam để xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chế. Về cơ bản các Ủy viên nhất trí với dự thảo Quy chế.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Ủy viên Ủy ban, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ủy ban kính trình Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban xem xét, quyết định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan