Chủ nhật, 25/09/2022 - 05:03
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát, kiến nghị xử lý hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bộ TN&MT có Văn bản số 4110/BTNMT-PC gửi Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, kiến nghị xử lý hiệu lực đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, lĩnh vực đất đai có 72 văn bản gồm: 

Bãi bỏ toàn bộ: 

Chỉ thị số 08/1998/CT-TTg ngày 18/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tổng kết 5 năm thi hành Luật Đất đai, lý do: Văn bản áp dụng cho một việc cụ thể (tổng kết 5 thi hành Luật Đất đai năm 1993) đã hoàn thành);

Các Chỉ thị không còn phù hợp gồm: Chỉ thị số 10/1998/CT-TTg ngày 20/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày 01/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000; Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành luật đất đai năm 2003; Chỉ thị số 05/2006/CT-TTgngày 22/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày06/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư; 

Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất; lý do: Văn bản áp dụng cho một việc cụ thể (kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất) đã hoàn thành việc kiểm kê.

Chấm dứt hiệu lực: Các Nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) các tỉnh, thành phố; lý do: Không còn phù hợp. Quy hoạch sử dụng đến năm 2020 đã được phê duyệt.

Lĩnh vực tài nguyên nước: bãi bỏ toàn bộ 02 văn bản gồm:

Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi; lý do: - Nghị định số 112/2008/NĐ-CP đã hết hiệu lực một phần ngày 01/2/2014 bởi Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. - Nghị định số 112/2008/NĐ-CP đã hết hiệu lực một phần ngày 1/7/2015 bởi Nghị định số 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông; lý do: - Nghị định số 120/2008/NĐ-CP đã hết hiệu lực một phần ngày 1/2/2014 bởi Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước. - Nghị định 120/2008/NĐ-CP được ban hành để hướng dẫn Luật Tài nguyên nước năm 1998. Kể từ khi Luật tài nguyên nước 2012 và Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực, một số điều của Nghị định 120/2008/NĐ-CP không còn phù hợp và gần như không được áp dụng trên thực tế.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: bãi bỏ toàn bộ 02 văn bản gồm:

Chỉ thị số 16/2002/CT-TTg ngày 31/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông; lý do: Chỉ thị nêu trên đã được ban hành căn cứ theo quy định của Luật Khoáng sản năm 1996, mặc dù hiện nay chưa có văn bản chính thức bãi bỏ, chấm dứt hiệu lực, tuy nhiên Chỉ thị này có những quy định không còn phù hợp với Luật Khoáng sản năm 2010. Mặt khác về phạm vi điều chỉnh của Chỉ thị này hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông và Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Chỉ thị số 18/2008/CT-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác; lý do: Nội dung của Chỉ thị này mang tính chất giai đoạn và đã được luật hóa trong các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. Mặt khác, Chỉ thị số 03/2008/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản đã có các nội dung liên quan đến hoạt động khai thác các mỏ đá. Bãi bỏ toàn bộ văn bản. Tuy nhiên, để đảm bảo sự chặt chẽ, đề nghị có thêm ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xử lý hiệu lực đối với Chỉ thị này.

Lĩnh vực viễn thám: bãi bỏ toàn bộ 02 văn bản gồm:

Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia; Lý do: - Đã được quy định trong Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám. - Văn bản căn cứ ban hành: Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường đã hết hiệu lực.

Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 81/2010/QĐ-TTg về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia; lý do: - Đã được quy định trong Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám. - Văn bản căn cứ ban hành: Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường đã hết hiệu lực.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan