Thứ 2, 03/10/2022 - 20:55
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Ngày 27/01, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021 tại Quyết định số 159/QĐ-BTNMT.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và công tác CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức doanh nghiệp, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết.

Tiếp tục tăng cường sự giám sát của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc triển khai các nội dung CCHC của Bộ, ngành; giám sát quá trình thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thông tấn, báo chí bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được phản ánh đầy đủ, kịp thời.

Kế hoạch cũng đặt ra các yêu cầu phải xác định nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ thường xuyên trước mắt và lâu dài. Đây vừa là trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa là trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Qua đó, tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về CCHC, coi CCHC là nhiệm vụ cấp bách có tính chất đột phá, tạo phát triển bền vững.

Công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Phổ biến nội dung CCHC kịp thời, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng; kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và trong công tác thi đua, khen thưởng; đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ;

Các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.

Đối tượng thông tin, tuyên truyền: Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường; các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Theo Kế hoạch, công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ năm 2021 tập trung vào những nội dung sau:

Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường;

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành; các chương trình, kế hoạch; các hoạt động của Chính phủ, của Bộ, ngành về công tác CCHC;

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC;

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường (đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường để đưa các chính sách của Luật vào cuộc sống).

Tiếp tục tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 444-KH/BCSĐTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên sâu, chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu công tác trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy.

Tiếp tục tuyên truyền về quản lý hiệu quả tài sản công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí; chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường;  những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công, đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; các nội dung hiện đại hóa hành chính, trong đó, trọng tâm là Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; những điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong thực hiện CCHC ở các đơn vị; …

Hình thức thông tin, tuyên truyền: Triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn...; đăng tải thông tin CCHC trên các phương tiện thông tin của Bộ và của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền về nội dung CCHC của Bộ; in ấn, phát hành các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về CCHC của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tổ chức các phong trào thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Chi tiết nội dung Kế hoạch xem tại đây.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan