Thứ 4, 06/07/2022 - 14:08
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo Bộ phê duyệt hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển

Ngày 30/11/2020, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam đã hoàn thiện, báo cáo Bộ phê duyệt hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh gửi Bộ Tư pháp.

 

Theo đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã báo cáo Thứ trưởng Lê Minh Ngân xem xét phê duyệt Hồ sơ trình thẩm định dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh (sau đây viết tắt là Nghị định) để gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm có Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định hồ sơ trình dự thảo Nghị định; Dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định; Dự thảo Nghị định (lần 3); Báo cáo đánh giá tác động chính sách và thủ tục hành chính khi ban hành Nghị định; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình đối với dự thảo Nghị định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về xây dựng Nghị định chuyển nhượng, góp vốn thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản và Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng dự thảo Nghị định, trong thời gian qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tham mưu với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 589/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2020 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định.

Ngày 06/5/2020 và ngày 23/7/2020, Tổ biên tập đã tổ chức cuộc họp Tổ biên tập để lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch xây dựng Nghị định, dự thảo Đề cương Nghị định, xây dựng dự thảo Nghị định lần 1. Tại cuộc họp 14 thành viên đã phát biểu 18 lượt ý kiến về các nội dung có liên quan; Tổng cục đã chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các thành viên hoàn thiện dự thảo Nghị định 1.

Ngày 23/7/2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Ban soạn thảo đã họp và các thành viên Ban soạn thảo đã đóng góp nhiều ý kiến về nội dung dự thảo Nghị định. Tổ biên tập đã tiếp thu ý kiến của các thành viên, cụ thể đã lược bỏ một số nội dung trong dự thảo Nghị định.

Ngày 21/9/2020, Tổng cục đã trình Thứ trưởng Lê Minh Ngân phê duyệt Công văn số 5169/BTNMT-TCBHĐVN về việc đăng dự thảo Nghị định lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, với thời hạn 60 ngày theo quy định của pháp luật, Tuy nhiên đến nay, không có ý kiến nào góp ý trên Cổng thông tin điện tử.

Thực hiện quy định về tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định trước khi trình thẩm định, phê duyệt và sự chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tham mưu với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức một hội thảo tại thành phố Hà Nội (ngày 30/10/2020) và một hội thảo tại tỉnh Quảng Bình (ngày 19/11/2020) để lấy ý kiến về dự thảo Nghị định với sự tham gia của 110 đại biểu đại diện cho 09 bộ, ngành và 10 địa phương có biển. Hội thảo được tổ chức chu đáo thu được nhiều ý kiến góp ý có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị định. Mặt khác, Tổng cục đang chuẩn bị tổ chức một hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 28/10/2020, Tổng cục đã tham mưu trình Bộ ban hành Công văn số 6042/BTNMT-TCBHĐVN về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. Đến nay, Tổng cục đã nhận được ý kiến góp ý của 10/30 bộ, ngành và 17/28 tỉnh, thành phố gửi văn bản góp ý. Tổng cục Biển đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý.

Tổng cục đã tham mưu tổ chức họp 02 phiên lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý, thành viên Tổ biên tập đại diện cho một số cơ quan, đơn vị như: Vụ Pháp chế và Thanh tra, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp và một số đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như: Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế về các quy định của dự thảo Nghị định.

Tổng cục đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa, bổ sung những nội dung liên quan và phối hợp với Vụ Pháp chế hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 3. Đồng thời, xây dựng Hồ sơ trình dự thảo Nghị định để trình Thứ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-  CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hiện nay, trong Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ không có nội dung trình Nghị định nêu trên. Vì vậy, Tổng cục đề nghị Lãnh đạo Bộ cho phép đề nghị bổ sung vào Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ để có cơ sở trình văn bản.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan