Chủ nhật, 03/07/2022 - 05:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

 

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 với 16 chương, 171 điều, trong đó có 65 nội dung giao Chính phủ quy dịnh nhằm mục tiêu thể chế hoá kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, đặc biệt là Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị; cải cách thể chế môi trường của Việt Nam tiệm cận hài hoà với chính sách pháp luật bảo vệ môi trường trên thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khoẻ người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết khoản 4 Điều 9; khoản 5 Điều 13; khoản 4 Điều 14; khoản 4 Điều 15; khoản 3 Điều 20; khoản 4 Điều 21; khoản 4 Điều 23; khoản 2 Điều 24; khoản 3 Điều 25; khoản 7 Điều 28; khoản 7 Điều 33; khoản 7 Điều 37; khoản 6 Điều 43; khoản 6 Điều 44; khoản 5 Điều 46; khoản 8 Điều 49; khoản 6 Điều 51; khoản 4 Điều 52; khoản 4 Điều 53; khoản 5 Điều 54; khoản 5 Điều 55; khoản 7 Điều 56; khoản 3 Điều 59; khoản 5 Điều 61; khoản 1 Điều 63; khoản 7 Điều 65; khoản 7 Điều 67; điểm d khoản 2 Điều 69; khoản 2 Điều 70; khoản 3 Điều 71; khoản 8 Điều 72; khoản 7 Điều 73; khoản 4 Điều 78; khoản 3, khoản 4 Điều 79; khoản 3 Điều 80; khoản 5 Điều 85; khoản 1 Điều 86; khoản 1 Điều 105; khoản 4 Điều 110; khoản 7 Điều 111; khoản 7 Điều 112; khoản 4 Điều 114; khoản 3 Điều 115; điểm a khoản 2 Điều 116; khoản 7 Điều 121; khoản 4 Điều 131; khoản 4 Điều 132; khoản 4 Điều 135; khoản 5 Điều 137; khoản 5 Điều 138; khoản 2 Điều 140; khoản 5 Điều 141; khoản 4 Điều 142; khoản 3 Điều 143; khoản 5 Điều 144; khoản 4 Điều 145; khoản 7 Điều 148; khoản 5 Điều 149; khoản 5 Điều 150; khoản 3 Điều 151; khoản 4 Điều 158; khoản 6 Điều 160; khoản 4 Điều 167; khoản 6 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường về bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quan trắc môi trường; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường.

Dự thảo Nghị định gồm có 13 chương 169 điều và 13 Phụ lục, cụ thể:

Chương I. Quy định chung (03 Điều);

Chương II. Bảo vệ các thành phần môi trường và di sản thiên nhiên (18 điều) gồm 04 mục: Mục 1. Bảo vệ môi trường nước (02 điều); Mục 2. Bảo vệ môi trường không khí (05 điều); Mục 3. Bảo vệ môi trường đất (8 điều); Mục 4. Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên (03 điều);

Chương III. Phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường (11 điều) gồm 02 mục: Mục 1. Phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh gía tác động môi trường (06 điều); mục 2. Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường (05 điều);

Chương IV. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực (23 điều), gồm 05 mục: Mục 1. Bảo vệ môi trường làng nghề (03 điều); Mục 2. Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (02 điều); Mục 3. Bảo vệ môi trường trong quản lý chất ô nhiễm khó phân huỷ và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoà, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân huỷ (05 điều); Mục 4. Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, nhập khẩu phế liệu (04 điều); Mục 5. Bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và trong một số lĩnh vực khác (09 điều).

Chương V. Quản lý chất thải (21 điều) gồm 05 mục: Mục 1. Quy định chung về quản lý chất thải (02 điều); Mục 2. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt (07 điều); Mục 3. Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (03 điều); Mục 4. Quản lý chất thải nguy hại (06 điều); Mục 5. Quản lý nước thải, bụi, khí thải đặc thù; ký quỹ bảo vệ môi trường đối với chôn lấp chất thải (03 điều).

Chương VI. Trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bảo bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu (12 điều), gồm 03 mục: Mục 1. Trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu (06 điều); Mục 2. Trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu (03 điều).

Chương VII. Quan quan trắc môi trường (10 điều) gồm 02 mục: Mục 1. Điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường; Mục 2. Quan trắc nước thải, bụi, khí thải.

Chương VIII. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường (09 điều), gồm 02 mục: Mục 1. Thông tin môi trường (04 điều); Mục 2. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường (05 điều).

Chương IX. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; bồi thường thiệt hại về môi trường (13 điều), gồm 04 mục: Mục 1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường (04 điều); Mục 2. Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường (03 điều); Mục 3. Xác định thiệt hại về môi trường (04 điều); Mục 4. Giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường (02 điều).

Chương X. Công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường (30 điều), gồm 05 mục: Mục 1. Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên (09 điều); Mục 2. Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường; ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường (08 điều); Mục 3. Tiêu chí, lộ trình và cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn (03 điều); Mục 4. Phát triển ngành công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường (04 điều); Mục 5. Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường (06 điều).

Chương XI. Nguồn lực bảo vệ môi trường (09 điều)

Chương XII. Quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường

Chương XIII. Điều khoản thi hành (03 điều).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan