Thứ 2, 15/08/2022 - 11:23
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất các quy định về quản lý di sản thiên nhiên

      Quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên là một trong những nội dung được quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường vừa được trình Chính phủ.

 

      Theo dự thảo Nghị định, việc quản lý và bảo vệ di sản thiên nhiên được ưu tiên sử dụng nguồn lực và thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, được thực hiện theo quy chế quản lý, kế hoạch bảo vệ môi trường thông qua Ban quản lý hoặc cơ quan, tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên.

      Quy chế quản lý, kế hoạch bảo vệ môi trường

      Dự thảo Nghị định quy định theo hướng Ban quản lý hoặc cơ quan, tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên. Trường hợp di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn của từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý hoặc cơ quan, tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch bảo vệ môi trường của di sản thiên nhiên trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

      Đối với các di sản thiên nhiên là vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan được xác lập theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản; danh lam thắng cảnh được công nhận là di sản văn hóa được xác lập theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa đã có quy chế, kế hoạch quản lý trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, Ban quản lý hoặc cơ quan, tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên có trách nhiệm lồng ghép, cập nhật các nội dung theo quy đinh tại Nghị định này vào quy chế, kế hoạch theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thuỷ sản, di sản văn hoá và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

      Tiêu chí, trách nhiệm, quyền hạn của Ban quản lý hoặc cơ quan, tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên

      Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn của Ban quản lý hoặc cơ quan, tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên theo hướng:

      Thứ nhất, phải đáp ứng tiêu chí về năng lực quản lý và bảo vệ môi trường.

      Thứ hai, có trách nhiệm tổ chức, huy động lực lượng và nguồn lực, quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên theo quy định của pháp luật, các quy chế, kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức giám sát, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại di sản thiên nhiên;

      Thứ ba, được bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; tổ chức bán vé, thu phí tham quan và dịch vụ; quản lý, sử dụng nguồn thu theo quy định của pháp luật.

      Thứ tư, tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng vào việc bảo vệ và quản lý di sản thiên nhiên; tham gia quản lý, liên kết và giám sát các hoạt động đầu tư, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, trong khu vực di sản thiên nhiên; thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

      Thành lập Ban quản lý hoặc cơ quan, tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên

      Hiện nay, dự thảo Nghị định đang đề xuất việc thành lập Ban quản lý hoặc cơ quan, tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên theo hướng như sau:

Đối với khu dự trữ sinh quyển thế giới và công viên địa chất toàn cầu nằm trên địa bàn rộng, có các khu vực sản xuất, khu dân cư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban quản lý liên ngành và bảo đảm nguồn lực hoạt động để quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;

Việc thành lập ban quản lý hoặc giao cơ quan, tổ chức quản lý di sản thiên nhiên trong trường hợp di sản thiên nhiên là khu bảo tồn thiên nhiên được thực hiện theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản. Việc thành lập ban quản lý hoặc giao cơ quan, tổ chức quản lý trong trường hợp di sản thiên nhiên là danh lam thắng cảnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Trường hợp di sản thiên nhiên có các khu bảo tồn thiên nhiên hoặc các danh lam thắng cảnh do các ban quản lý khác nhau quản lý hoặc được giao cho các cơ quan, tổ chức khác nhau quản lý thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sắp xếp hoặc chỉ giao một ban quản lý hoặc một cơ quan, tổ chức có năng lực và bảo đảm nguồn lực quản lý di sản thiên nhiên đó.

Trường hợp di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập hoặc giao một ban quản lý hoặc giao một cơ quan, tổ chức quản lý di sản thiên nhiên đó;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mô hình ban quản lý hoặc giao cơ quan, tổ chức quản lý di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn quản lý không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp di sản thiên nhiên không thuộc quy định tại điểm c khoản này nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình quản lý hoặc giao cơ quan, tổ chức quản lý di sản thiên nhiên đó;

      Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng đầu tư, thành lập, quản lý, sử dụng và phát triển bền vững các di sản thiên nhiên. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá, hướng dẫn thí điểm các mô hình xã hội hóa việc thành lập, quản lý, sử dụng và phát triển bền vững di sản thiên nhiên, hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý di sản thiên nhiên và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan