Thứ 2, 03/10/2022 - 21:37

Phân cấp di sản thiên nhiên

      Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên là một nội dung mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Việc phân loại, xác định di sản thiên nhiên được quy định cụ thể tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường vừa ...