Thứ 2, 03/10/2022 - 20:44

Đề xuất quy định về thế chấp sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam

       Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển ...

Sửa đổi Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ

      Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản ...

 Sửa đổi quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cho tổ chức, cá nhân trong nước

      Nội dung về cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cho tổ chức, cá nhân trong nước đã được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính ...

Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện và hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

      Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là thủ tục hành chính chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ tại Việt Nam. Một số nội dung trong thủ tục này vừa được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

     Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là thủ tục hành chính chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ tại Việt Nam. Một số nội dung trong thủ tục này vừa được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của ...