Thứ 2, 15/08/2022 - 11:05
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tại dự thảo Nghị định ban hành kèm theo Tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nội dung của các điều khoản cũng như Điều 1 cơ bản được sửa đổi, bổ sung theo 3 nhóm vấn đề chính: (1) Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; (2) Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nội dung các quy phạm đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quá trình triển khai thi hành; (3) Sửa đổi để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật theo ý kiến của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV (Công văn số 3447/UBPL1 ngày 03/9/2020). 

Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Điều này sửa đổi, bổ sung 15/44 Điều (các Điều: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 43), cụ thể:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 3 về giải thích từ ngữ đối với hành vi chiếm đất để quy định rõ ràng, cụ thể, dễ xác định và áp dụng trên thực tế; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. 

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3, 4 và bổ sung khoản 10 Điều 7 về việc xác định “Giá đất của loại đất trước và sau khi vi phạm được xác định bằng giá đất của bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định” để phù hợp với điểm d khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013; quy định về xác định loại đất tại Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; bổ sung khoản 10 Điều 7 quy định rõ về thời điểm xác định nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành để cụ thể việc triển khai thực hiện điểm i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính”.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 9; điểm b khoản 4 Điều 10; điểm b khoản 4 Điều 11; điểm b khoản 5 Điều 12 và điểm b khoản 7 Điều 14 để thống nhất với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai theo ý kiến của cử tri Nam Định và một số địa phương kiến nghị.

 Thứ tư, sửa đổi, bổ sung Điều 13, 21, 37, 38, 39, 40 do thay đổi dẫn điều khoản tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đồng thời tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình sửa đổi Điều 13. 

Thứ năm, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 22 để phù hợp với quy định tại Điều 14, 42 và Điều 42a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

Thứ sáu, sửa đổi, bổ sung Điều 38 do tăng mức phạt tiền, tăng giá trị được tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. 

Thứ bảy,  bổ sung khoản 4 Điều 43 để bãi bỏ điểm c khoản 2, điểm k khoản 3, khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP vì nội dung các điểm này đã được quy định và sửa đổi tại Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) theo ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2260/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/7/20201. 

Nội dung sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tại Điều 1 dự thảo Nghị định là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc áp dụng quy định pháp luật chưa được quy định tại Nghị định cũ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan