Chủ nhật, 03/07/2022 - 06:31
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đảm bảo phân bổ quỹ đất hợp lý, hiệu quả cho phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ, từng địa phương, định hình không gian phát triển phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước với tầm nhìn dài hạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Dự thảo Chỉ thị chỉ đạo yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch ngành có sử dụng đất; lập quy hoạch tỉnh, trong đó, chú trọng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp để đề xuất nhu cầu sử dụng đất, bố trí quỹ đất đảm bảo cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cụ thể:

Đối với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ nhất, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước, xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các công trình, dự án có sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tính khả thi đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/7/2021.

Thứ hai, đẩy mạnh việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh, trong đó, chú trọng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh; lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 05 năm (2021-2025) và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/11/2021.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; Nghi định số 148/2020/NĐ-CP; thời hạn hoàn thành trước ngày 30/7/2021.

Thứ tư, để đảm bảo quỹ đất cho triển khai các dự án đầu tư trong khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt cần khẩn trương tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 chưa được phê duyệt mà các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chưa thực hiện hết thì được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Luật Đất đai (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch); Nghị quyết số 74/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; đồng thời cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để tổ chức thực hiện.

Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đối với các Bộ, ngành

Dự theo Chỉ thị quy định theo hướng khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch ngành quốc gia có sử dụng đất có trách nhiệm rà soát, xác định, đề xuất nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các công trình, dự án có sử dụng đất của ngành, lĩnh vực theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập quy hoạch và sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm (2021-2025); thời hạn hoàn thành trước ngày 15/7/2021.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan và UBND cấp tỉnh lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng thẩm định quy hoạch quốc gia và trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2021; Chủ động phối hợp với Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, các cơ quan liên quan của Quốc hội để kịp thời trình Quốc hội quy hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm (2021-2025). Đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị này; kịp thời báo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan