Thứ 3, 30/11/2021 - 13:19

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định ...

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW và Luật Đất đai

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp với Tổng cục Quản lý đất đai về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW ...

Giải pháp nào cho phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất

Khung khổ pháp luật công nhận quyền và giao dịch quyền của các nước được thực hiện thông qua hệ thống quản lý đất đai. Một hệ thống quản lý đất đai hiệu quả cho phép quản lý hệ thống cấp quyền và giao dịch quyền hiệu quả; cho phép nhà nước quản lý ...

Bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí ...

Triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương

Tổng cục Quản lý đất đai đóng vai trò làm đầu mối, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Bộ thực hiện tốt việc triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương. Đó là nhấn mạnh và giao ...