Thứ 2, 03/10/2022 - 22:00

Đề xuất thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

      Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 141/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2021 phiên họp Chính phủ chuyển đề tháng 11 năm 2021 trong đó có nội dung về Đề án thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc ...

Kiến nghị sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020.