Thứ 2, 15/08/2022 - 11:19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quản lý, sử dụng đất lấn biển

      Quản lý, sử dụng đất lấn biển là một trong những nội dung quan trọng được quan tâm quy định trong dự thảo Nghị định về lấn biển vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ.

 

          Dự thảo Nghị định lấn biển đề cập đến hai vấn đề về quản lý, sử dụng đất lấn biển được quan tâm là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu vực lấn biển và vấn đề giao đất, cho thuê đất lấn biển

      Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu vực lấn biển

      Dự thảo Nghị định quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xác định, đưa khu vực lấn biển vào phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện của quy hoạch tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất. Khu vực lấn biển được đưa vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh theo quy định của pháp luật thì việc quản lý, sử dụng khu vực lấn biển thực hiện theo chế độ quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

      Khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án lấn biển, nhà đầu tư phải dành quỹ đất dọc theo bờ biển để xây dựng công trình hạ tầng công cộng, bao gồm lối đi xuống biển nhằm bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân, cộng đồng. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể quỹ đất xây dựng công trình hạ tầng công cộng này phù hợp với từng dự án lấn biển.

Nội dung quy hoạch sử dụng đất đối với khu vực lấn biển trong phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm: Vị trí địa lý, diện tích, ranh giới, tọa độ khu vực lấn biển; Sự cần thiết, mục đích và thời gian lấn biển; Các chỉ tiêu sử dụng đất của từng khu vực lấn biển; So sánh, đánh giá tính khả thi, chi phí lợi ích về kinh tế, xã hội, môi trường trước và sau khi lấn biển; Hiện trạng và dự báo các thay đổi, tác động đến tài nguyên, môi trường biển, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản biển và các giải pháp hạn chế tác động xấu đến môi trường biển; Đánh giá tác động, thiệt hại và giải pháp hạn chế thiệt hại của các đối tượng có liên quan tại khu vực lấn biển và khu vực lân cận (nếu có).

Giao đất, cho thuê đất lấn biển

Theo dự thảo Nghị định, đối với dự án lấn biển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, sau khi hoàn thành và được nghiệm thu theo quy định, nhà đầu tư dự án lấn biển phải bàn giao toàn bộ diện tích đất lấn biển, công trình xây dựng (nếu có) cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào từng mục đích theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án lấn biển bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Việc giao đất, cho thuê đất lấn biển đối với dự án lấn biển bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước được thực hiện như sau:

- Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì sau khi đã lựa chọn được nhà đầu tư thông qua đấu thầu, việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và khoản 9 Điều 108 Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư không thuộc điểm a và b khoản này thì việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển, nhà đầu tư dự án lấn biển quy định tại khoản 2 Điều này được giao đất, cho thuê đất lấn biển, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lấn biển thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Khi định giá đất theo phương pháp thặng dư để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì các chi phí đầu tư lấn biển được tính vào tổng chi phí phát triển của bất động sản.

Chi phí đầu tư lấn biển gồm chi phí san, lấp biển và chi phí khác để tạo quỹ đất. Việc xác định chi phí đầu tư lấn biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật khác có liên quan.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan