Thứ 3, 30/11/2021 - 13:10

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản

Ngày 29/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để ...

Hoàn thiện Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tiếp tục rà soát Dự thảo Chiến lược Bảo vệ môi trường (BVMT) quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2020, các Văn kiện sau khi Đại hội Đảng ...

Trình Bộ trưởng Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Ngày 12/11 vừa qua, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã hoàn thiện, trình Bộ trưởng Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn ...