Thứ 2, 03/10/2022 - 21:17

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính năm 2022

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2022