Thứ 2, 15/08/2022 - 11:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng để trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Dự thảo Nghị định gồm 06 Điều quy định về vị trí và chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức; hiệu lực thi hành; Điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.

Về vị trí và chức năng

Giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 36/2017/NĐ-CP, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 09 lĩnh vực, gồm: đất đai, tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám.

Về nhiệm vụ, quyền hạn

Đối với nhóm nhiệm vụ chung, quyền hạn chung, đã cập nhật, bổ sung, chỉnh lý lại nhóm các nhiệm vụ chung cho phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định số 123/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) và một số Luật, Nghị định khác về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; khoa học và công nghệ; thanh tra, kiểm tra...

Đối với các nhóm nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về tài nguyên và môi trường được rà soát chỉnh lý và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và các văn bản pháp luật mới được ban hành, cụ thể: (1) Về đất đai, chỉnh lý một số nhiệm vụ để bảo đảm phù hợp với Luật quy hoạch, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật liên quan đến quy hoạch về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) về tài nguyên nước, chỉnh lý cho phù hợp với quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Quy hoạch, các Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước; (3) Về tài nguyên khoáng sản và địa chất, chỉnh lý nhiệm vụ về địa chất để phù hợp với yêu cầu quản lý phát sinh qua thực tiễn; (4) Về môi trường, sửa đổi, bổ sung tương đối toàn diện các nhiệm vụ để bảo đảm phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị quyết số 09/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ; (5) Về khí tượng thuỷ văn, chỉnh sửa, bổ sung một số nhiệm vụ để bảo đảm phù hợp với Luật Phòng, Chống thiên tai; (6) Về biến đổi khí hậu, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung nhiệm vụ để bảo đảm phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 66//2019/NĐ-CP của Chính phủ; (7) Về đo đạc và bản đồ, điều chỉnh, bổ sung, biên tập lại nhiệm vụ theo quy định của Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản hướng dẫn thi hành; (8) Về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ để bảo đảm phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ; (9) Về viễn thám, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp với Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động viễn thám, Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ năm 2030; (1) Về quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển và hải đảo, chinh sửa, bổ sung, cụ thể hoá nhiệm vụ theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Về cơ cấu tổ chức

Đối với các đơn vị tham mưu, tiếp tục duy trì 05 Vụ (Hợp tác quốc tế; Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch-Tài chính, Pháp chế, Tổ chức cán bộ), Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Đồng thời kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong theo hướng không thành lập phòng trong Vụ (hiện tai có 3 Vụ có tổ chức phòng); rà soát, kiện toàn các tổ chức thuộc Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ, giải thể Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền.

Đối với các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành, tiếp tục duy trì 04 Cục hiện nay và 02 Tổng cục (Quản lý đất đai, Khí tượng thuỷ văn); kiện toàn lại 03 Tổng cục (Môi trường; Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Biển và Hải đảo Việt Nam). Đối với các đơn vị sự nghiệp, tiếp tục duy trì hoạt động của 05 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, trực tiếp phục vụ công tác quản lý nhà nước.A


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan