Thứ 2, 15/08/2022 - 10:55
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số quy định mới về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường

      Ngày 29 tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đó, không quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

 

       Thông tư này được ban hành thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thỉnh và sẽ có hiệu lực từ ngày 02 tháng 8 năm 2021, theo đó:

       Về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

       Trước đây theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; riêng Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 04 Phó Giám đốc. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng, Thanh tra; Phòng Kế hoạch-Tài chính; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Phòng Khoáng sản; Phòng Tài nguyên nước; Chi cục Bảo vệ môi trường (có không quá 04 phòng); Chi cục Quản lý đất đai (có không quá 04 phòng); Chi cục Biển và Hải đảo (Chỉ thành lập đối với các tỉnh, thành phố có biển, có không quá 03 phòng ). Các Đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (trên cơ sở tổ chức lại các Trung tâm khác hiện có).

       Tuy nhiên, hiện nay, theo Thông tư 05/2021/TT-BTNMT vừa được ban hành, không quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường mà giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường; quyết định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp với yêu cầu quản lý, đặc thù của địa phương và tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của pháp luật; quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ.

       Về cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

       Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV trước đây quy định Phòng Tài nguyên và Môi trường có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Biên chế công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được cấp có thẩm quyền giao. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

       Tuy nhiên, theo quy định mới tại Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân cấp cấp tỉnh. Điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan