Thứ 2, 15/08/2022 - 11:17
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí

      Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Bộ Công Thương đã gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

      Luật Dầu khí được ban hành ngày 06 tháng 7 năm 1993, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2000 (Luật số 19/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000) và năm 2008 (Luật số 10/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008). Luật Dầu khí vào các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí trong những năm qua đã tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành dầu khí trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, mang lại những đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước, sự phát triển của đất nước. Những nội dung của Luật Dầu khí về cơ bản đã đảm bảo quyền và trách nhiệm của nước chủ nhà và nhà đầu tư, tiệm cận với thông lệ dầu khí quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động dầu khí thời gian quan đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được nghiên cứu hoàn thiện.

      Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã xây dựng dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) và hiện đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Nhân dân và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, trong đó, điều tra cơ bản về dầu khí là một trong những nội dung mới được đề xuất đưa vào dự thảo Luật và đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí sử dụng ngân sách nhà nước. Dự thảo quy định:

      Điều tra cơ bản về dầu khí sử dụng ngân sách nhà nước

      Theo Điều 8 dự thảo Luật, điều tra cơ bản về dầu khí do Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia. Kinh phí cho điều tra cơ bản về dầu khí được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước, chi phí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

      Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí và dự toán kinh phí thực hiện.

      Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện các đề án điều tra cơ bản về dầu khí sử dụng ngân sách nhà nước; giám sát, phê duyệt báo cáo kết quả điều tra cơ bản về dầu khi do tổ chức, cá nhân thực hiện.

      Điều tra cơ bản về dầu khí do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tổ chức, cá nhân thực hiện

      Cũng theo dự thảo Luật, bên cạnh việt điều tra cơ bản về dầu khí sử dụng ngân sách nhà nước thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện các đề án điều tra cơ bản về dầu khí sử dụng kinh phí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Chi phí thực hiện các đề án điều tra cơ bản về dầu khi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

      Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí. Tổ chức, cá nhân được thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí từ nguồn vốn của tổ chức, cá nhân phải lập báo cáo đề xuất đề án điều tra cơ bản về dầu khí, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường.

      Tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí tiến hành điều tra cơ bản về dầu khí theo đề án đã được phê duyệt và chịu sự giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện, đồng thời, phải bảo vệ môi trường, khoáng sản và tài nguyên khác trong quá trình điều tra cơ bản về dầu khí.

      Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải thực hiện các công việc có liên quan đến bảo vệ môi trường như sau: lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật môi trường của Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Hạn chế tới mức thấp nhất những tác động làm ảnh hưởng đến môi trường và mất cân bằng sinh thái. Tuân thủ các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan