Thứ 2, 15/08/2022 - 11:31
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực môi trường

Cử tri tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc thể chế hóa, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm trong khi tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu; công tác quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường còn hạn chế bất cập; việc triển khai một số công trình trọng điểm, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn

 

Vì vậy cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ giải quyết những hạn chế, bất cập nhằm đưa đất nước ngày càng phát triển, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở đó, các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, làm cơ sở thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương.

Đối với lĩnh vực quản lý tổng hợp biển và hải đảo, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền và phát triển bền vững kinh tế biển, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Chính phủ đã ban hành các Nghị định, trong đó, Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã được sửa đổi tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 để làm căn cứ thực hiện việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân; Thủ t]ngs Chính phủ đã ban hành 02 Quyết định; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 10 Thông tư hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án nhằm thực hiện khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản và quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan