Thứ 2, 15/08/2022 - 11:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực môi trường

Cử tri tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc thể chế hóa, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm trong khi tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu; công tác quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường còn hạn chế bất cập; việc triển khai một số công trình trọng điểm, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.

 

Vì vậy cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ giải quyết những hạn chế, bất cập nhằm đưa đất nước ngày càng phát triển, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở đó, các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, làm cơ sở thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương.

Đối với lĩnh vực môi trường, từ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã thể hiện việc tiếp tục thể chế hoá chủ trương, quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính sách bảo vệ môi trường đồng bộ, thống nhất, sát với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định: các nội dung về phát triển kinh tế xanh, kinh tế ít phát thải các-bon, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy phát triển vốn tự nhiên và nhiều quy định khác nhằm góp phần đạt mục tiêu phát triển bền vững đất nước để thể chế hoá nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với nhiệm vụ "Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu"; nhiều nội dung như tại: (1) Điều 4 nguyên tắc bảo vệ môi trường bao gồm: bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Hoạt động bảo vệ môi trường phải gắn kết với phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và được xem xét, đánh giá trong quá trình thực hiện các hoạt động phát triển. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành; (2) Điều 28 (Tiêu chí về môi trường để sàng lọc dự án đầu tư); (3) Các quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Chương II... để thể chế hoá nhiệm vụ và giải pháp Đảng đặt ra tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đã xác định một trong ba khâu đột pháp là "Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, đổi mới, phát triển mô hình tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh quốc tế của các ngành kinh tế biển, các vùng biển, ven biển"; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan