Thứ 2, 15/08/2022 - 10:19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiến nghị quy định về cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Địa phương gửi kiến nghị về Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến quy định về cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước quy định tại Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2018/NĐ-CP rà soát, sửa đổi, bổ sung tránh sự chồng chéo.

 

Theo kiến nghị, Luật Tài nguyên nước năm 2012 có quy định về cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (điều 37); Luật cũng như văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước không có quy định cụ thể cho từng nguồn tiếp nhận nước thải (không phân biệt nguồn tiếp nhận). Trong khi đó Luật thủy lợi năm 2017 cũng có quy định về cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. Thực chất việc xả nước thải vào công trình thủy lợi cũng là xả nước thải vào nguồn nước. Tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước: “Điều 29. Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép (sau đây gọi chung là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) bao gồm: Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ”. Tại Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi: Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Như vậy, việc quản lý giấy phép xả nước thải ra nguồn nước hiện tại có hai ngành thực hiện. Việc quản lý sông trùng như vậy gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan QLNN trong lĩnh vực Tài nguyên nước và môi trường. Do vậy, đề nghị Bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung tránh sự chồng chéo; giải thích từ ngữ đảm bảo rõ ràng, cụ thể theo quy định đảm bảo không chồng chéo về thẩm quyền giữa ngành Tài nguyên và môi trường với ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Về vấn đề cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2020 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Khoản 1 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường đã bãi bỏ Điều 37 và điểm đ khoản 1 Điều 38 Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định về việc cấp giấy phép hoạt động xả nước thải vào nguồn nước; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 73 Luật Tài nguyên nước năm 2012 theo hướng việc cấp giấy phép môi trường trong đó có nội dung xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Khoản 2 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường đã bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 44 Luật Thủy lợi năm 2017 quy định về việc cấp giấy phép hoạt động xả nước thải vào nguồn nước công trình thủy lợi. - Khoản 5 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường quy định Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đã được cấp theo quy định của Luật Tài nguyên nước và Luật Thủy lợi được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn của giấy phép và là một phần của giấy phép môi trường quy định tại Luật này. Vì vậy, khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực, việc tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép môi trường sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trên đây là nội dung phản ánh của địa phương và nội dung trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến vấn đề cấp phép xả thải vào nguồn nước.

ngày đăng: 15/10/2021


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan