Thứ 3, 30/11/2021 - 13:13

Xác định giá khởi điểm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giao đất, cho thuê đất

Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần ...

Sửa đổi quy định về giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:“Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng ...