Thứ 2, 03/10/2022 - 21:54

Kiến nghị về sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Thời gian qua, cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.