Thứ 2, 03/10/2022 - 21:46

Triển khai các văn bản của Đảng trong lĩnh vực quản lý tổng hợp về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

Cử tri tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc thể chế hóa, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm trong khi tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu; công tác quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ ...

Sớm ban hành Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Theo cử tri tỉnh Thừa Thiên-Huế, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đã được ban hành và triển khai thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa ban hành quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực ...

Lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia

Cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị lập quy hoạch không gian biển Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm ...