Thứ 2, 15/08/2022 - 11:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho biết các điều quy định về điều khoản chuyển tiếp của văn bản được sắp xếp như thế nào?

Các điều khoản chuyển tiếp của văn bản được sắp xếp khi pháp điển được chia ra làm 02 trường hợp. Văn bản có giá trị pháp lý cao nhất có điều khoản chuyển tiếp và văn bản có giá trị pháp lý cao nhất không có điều khoản chuyển tiếp.

 

- Trường hợp 1: Văn bản có giá trị pháp lý cao nhất có điều khoản chuyển tiếp.

Các điều quy định về điều khoản chuyển tiếp trong văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau các điều quy định về điều khoản chuyển tiếp của văn bản có giá trị pháp lý cao nhất theo thứ tự hiệu lực pháp lý hoặc theo thứ tự là thời gian ban hành đối với các văn bản có cùng thứ bậc hiệu lực pháp lý.

- Trường hợp 2: Văn bản có giá trị hiệu lực pháp lý cao nhất không có điều quy định về điều khoản chuyển tiếp, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có điều quy định về điều khoản chuyển tiếp thì:

Các điều về tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau các điều về tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp hoặc theo thứ tự thời gian ban hành đối với các văn bản có cùng hình thức.

Ví dụ:

Điều 27.5.LQ.77. Điều khoản chuyển tiếp

(Điều 77 Luật số 17/2012/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013)

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, việc hành nghề khoan nước dưới đất, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện như sau:

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép theo quy định của Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép.

2. Tổ chức, cá nhân đang thực hiện khai thác tài nguyên nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật này đối với phần còn lại của thời hạn ghi trong giấy phép.

Điều 27.5.LQ.78. Hiệu lực thi hành

(Điều 78 Luật số 17/2012/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013)

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 27.5.LQ.79. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

(Điều 79 Luật số 17/2012/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013)

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

Điều 27.5.NĐ.3.47. Điều khoản chuyển tiếp

(Điều 47 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2014)

1. Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép theo quy định của Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10 thực hiện theo các quy định tại Điều 77 của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13.

2. Đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục giải quyết trên nguyên tắc tổ chức, cá nhân phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13.

3. Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại Điều 40 của Nghị định này có nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan