Thứ 2, 03/10/2022 - 21:10

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi đến sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

          Cử tri thành phố Đà Nẵng phản ánh, hiện nay tình trạng phá rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản đã gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống con người và xã hội. Do đó, cử tri kiến nghị nghiên cứu trình Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ ...

Cho biết trình tự thủ tục xử lý văn bản trái pháp luật trong trường hợp Bộ trưởng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ?

Về trình tự thủ tục xử lý văn bản trái pháp luật trong trường hợp Bộ trưởng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo quy định tại Điều 123 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn ...

Cho biết trình tự, thủ tục xử lý văn bản có chứa quy phạm pháp luật được thực hiện như thế nào?

 Trình tự, thủ tục xử lý văn bản có chứa quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 122, Điều 124 và khoản 1 Điều 129 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, điểm b khoản 26 và khoản 28 Điều 1 của Nghị định số ...

Cho biết thực hiện pháp điển đổi với Quy chế được ban hành kèm theo thì thực hiện như thế nào?

Quy chế ban hành kèm theo văn bản được sắp xếp vào cuối điều có quy định về việc ban hành quy chế. Các điều trong quy chế chỉ được coi là nội dung của điều có quy định về việc ban hành Quy chế nên không pháp điển đối với từng điều trong Quy chế.