Thứ 2, 03/10/2022 - 22:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong năm 2021, Bộ TN&MT sẽ thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm hàng tháng/quý đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức.

Một là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC; ban hành định hướng tuyên truyền năm 2021 của Bộ; chuẩn bị tổ chức ngày môi trường thế giới, ngày đại dương thế giới đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực TN&MT; tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tổ chức thực thi quy trình, TTHC trong các lĩnh vực TN&MT. 

Hai là, tiếp tục vận hành và duy trì thông suốt hoạt động các đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật về TN&MT; đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và nhũng nhiễu trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường; kịp thời phát hiện và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc về tình hình vi phạm trong hoạt động quản lý về TN&MT tại trung ương và địa phương.

Ba là, về cải cách thể chế, triển khai thực hiện nhiệm vụ Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo kế hoạch, chương trình đã đề ra. Tiến hành tổ chức kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 

Năm là, về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC và kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC; tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, trình ban hành các quy định, TTHC trong dự thảo VBQPPL, đặc biệt là trong dự thảo Thông tư của Bộ trưởng nhằm bảo đảm tuân thủ khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành VBQPPL; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ; kiểm tra việc giải quyết TTHC của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Sáu là, về cải cách tổ chức bộ máy, tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức.

Hoàn thiện Đề án rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT giai đoạn 2021 - 2026; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực TN&MT; xây dựng và triển khai Đề án “Kiện toàn về tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai” theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành TN&MT; định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành TN&MT theo ý kiến của Bộ Nội vụ và dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TN&MT thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, đảm bảo đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt. 

Về  xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và ban hành các quy định, quy chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định; tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020 - 2021, 2021 - 2026; chỉ đạo thực hiện kế hoạch luân chuyển, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ; chỉ đạo, tổ chức triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành TN&MT; tổ chức tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy định nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và CCHC của Bộ, của các đơn vị trực thuộc Bộ; kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ; thực hiện công tác chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thực hiện các nhiệm vụ về tinh giản biên chế theo kế hoạch.

Triển khai công tác điều tra, khảo sát phục vụ việc xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng các chương trình, tài liệu bồi dưỡng thuộc lĩnh vực TN&MT. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức. 

Về cải cách tài chính công, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công; sử dụng hiệu quả các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước đã được đầu tư; thực hiện quy trình giao dự toán cho các đơn vị qua hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn tiếp theo cho các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ.

Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý và thẩm định, xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; tăng cường thực hiện công tác giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý tài chính của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bày là, về hiện đại hóa hành chính, tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Nâng cấp, hoàn thiện phần mềm Hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia; thực hiện thẻ công chức điện tử của Bộ.

Tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4; tiếp tục tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có chức năng định danh, xác thực một lần và thanh toán số; cho phép thực hiện từ đầu đến cuối trên môi trường mạng, ngoại trừ những dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Tăng tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC. Báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê của Bộ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Hoàn thiện các ứng dụng CNTT chuyên ngành về TN&MT; tăng cường đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về CCHC thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị, hội thảo và trên Trang thông tin điện tử của Bộ; chú trọng đẩy mạnh thi đua, tuyên truyền các nội dung về công tác CCHC. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại các đơn vị theo kế hoạch


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan