Thứ 2, 03/10/2022 - 22:02

Một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT

Thời gian qua, việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường xảy ra ngày càng nhiều trên phạm vi cả nước với tính chất, mức độ tinh vi và hậu quả nghiêm trọng hơn; các tổ chức, cá nhân vi phạm có nhiều thủ đoạn đối phó, chống đối. ...

Bộ TN&MT tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Thực hiện quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong năm 2020, Bộ Tài nguyên và ...

Triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 823/QĐ-TCT ngày 10 ...