Thứ 7, 13/08/2022 - 13:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thực hiện khoản 2 Điều 9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, hệ thống văn bản quy  phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đã được hoàn thiện cơ bản. Các Luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường được quy định trong hai văn bản nêu trên đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, như: Luật Đất đai (năm 2013), Luật Bảo vệ môi trường (năm 2014); Luật khí tượng thủy văn (năm 2015) Luật Bảo vệ môi trường biển và hải đảo (năm 2015); Luật đo đạc và bản đồ (năm 2018). Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động về tài nguyên và môi trường có sự điều chỉnh; phát sinh một số vấn đề quốc tế mới có liên quan đến danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường, do đó, cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Đồng thời, ngày 15 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020. Tại Khoản 2 Điều 27 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định việc lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thực hiện Luật bí mật nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 199/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2019 giao các Bộ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý từ Trung ương đến địa phương.

Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu quản lý hiện nay và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về tài nguyên và môi trường, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường là hết sức cần thiết.

Việc xây dựng dự thảo Quyết định nêu trên được thực hiện trên cơ sở các quan điểm sau:

Thứ nhất, bảo đảm phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới, đầy đủ những thông tin, tài liệu mới phát sinh trong thực tiễn thuộc phạm vi quản lý của ngành tài nguyên và môi trường.

Thứ hai, bảo đảm kế thừa các quy định tại Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư số 29/2013/TT-BCA ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc quy định tại Khoản 6 Điều 7, Khoản 2 Điều 9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Thứ tư, danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường là cơ sở pháp lý trong việc xác định độ mật của bí mật nhà nước và áp dụng thống nhất trong cả nước.

Thứ năm, danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường được xây dựng theo quy định tại Điều 9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, theo ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương; căn cứ vào phạm vi bí mật nhà nước trong 15 lĩnh vực quy định tại Điều 7 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước để lập Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường bảo đảm danh mục bí mật nhà nước được ban hành có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật.

Về quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, đề xuất Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thành lập Tổ soạn thảo; tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Quyết định. Trên cơ sở góp ý kiến của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường; ngày    tháng    năm 2020. Ngày 10/6 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Bộ Công an thẩm định dự thảo Quyết định nêu trên theo quy định pháp luật.

Về bố cục và nội dung của dự thảo Quyết định, gồm 03 điều, trong đó: (1) Điều 1 quy định về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật lĩnh vực tài nguyên và môi trường; (2) Điều 2 quy định về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật lĩnh vực tài nguyên và môi trường; (3) Điều 3 quy định về Điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan