Chủ nhật, 25/09/2022 - 04:57
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trình Chính phủ Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT

Ngày 4/9/2020, Bộ TN&MT có Tờ trình Chính phủ về việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị.

 

Chủ động ứng phó với BĐKH ( ảnh minh họa)

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) (sau đây gọi tắt là Kết luận số 56-KL/TW). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức thực hiện Kết luận số 56-KL/TW; tổ chức nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW/

Dự thảo Nghị quyết nhằm ban hành Chương trình hành động của Chính phủ với 3 phần chính: (i) Mục đích, yêu cầu; (ii) Nhiệm vụ và giải pháp; (iii) Tổ chức thực hiện; kèm theo Danh mục nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, đề án, cụ thể như sau:

Mục đích, yêu cầu

Dự thảo Nghị quyết xác định toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Chính phủ về tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị,  hướng tới phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2025, là căn cứ để Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kết luận 56-KL/TW và Nghị quyết số 24-NQ/TW. Cần phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, đề án đã được phê duyệt, đồng thời xây dựng, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, đề án mở mới giai đoạn đến năm 2025. Đến năm 2025, phấn đấu đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ và giải pháp

Dự thảo Nghị quyết đã bám sát, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Kết luận số 56-KL/TW và Nghị quyết số 24-NQ/TW và đã đề ra 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Các nhiệm vụ, giải pháp chung: a) Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; b) Tập trung hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; c) Nâng cao năng lực và hiệu quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tăng cường giám sát thực thi pháp luật trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; d) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đ) Đổi mới cơ chế tài chính, tăng chi ngân sách và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; e) Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; g) Một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Chi tiết đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chung xem tại đây


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan