Thứ 2, 03/10/2022 - 22:17

Công ước Rotterdam năm 1998 về thủ tục chấp thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc trừ sâu độc hại trong thương mại quốc tế

Công ước Rotterdam được thông qua năm 1998 và chính thức có hiệu lực từ ngày 24/02/2004. Đến nay đã có 157 quốc gia tham gia. Việt Nam gia nhập Công ước ngày 07/05/2007. Cơ quan đầu mối thực thi Công ước gồm: Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát ...

QUẢN LÝ HÓA CHẤT

Công ước Basel năm 1989 về vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hại cùng với Công ước Rotterdam năm 1998 về thủ tục Chấp thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc trừ sâu độc hại trong thương mại quốc tế và Công ước Stockholmnăm ...