Thứ 2, 03/10/2022 - 21:42

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN

Có rất nhiều văn kiện quốc tế điều chỉnh các khía cạnh khác nhau liên quan đến bảo vệ môi trường biển và quản lý biển. Trong số đó văn kiện quan trọng nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982- văn kiện này đã phải mất gần 12 ...