Thứ 7, 13/08/2022 - 13:12
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cập nhật kết quả pháp điển các Đề mục: Đất đai; Đa dạng sinh học; Xử lý vi phạm hành chính

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về cập nhật quy phạm pháp luật mới được ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ quy phạm pháp luật hết hiệu lực khỏi Bộ pháp điển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, cập nhật kết quả pháp điển các Đề mục: Đất đai; Đa dạng sinh học; Xử lý vi phạm hành chính.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, cập nhật pháp điển các văn bản sau: Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 24/2019/TTBTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nội dung về đất đai) vào Đề mục Đất đai; Thông tư 15/2019/TT-BTNMT ngày 11/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại vào Đề mục Đa dạng sinh học; cập nhật các Nghị định số: 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 18/2020/NĐCP ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản vào Đề mục Xử lý vi phạm hành chính theo quy định trên phần mềm pháp điển điện tử.

Đồng thời lập hồ sơ cập nhật kết quả pháp điển Đề mục Xử lý vi phạm hành chính (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật)

Kết quả cập nhật các quy phạm pháp luật cụ thể như sau:

Cập nhật quy phạm pháp luật đề mục Đất đai

Cập nhật quy phạm pháp luật đề mục Đa dạng sinh học

Cập nhật quy phạm pháp luật đề mục Xử lý vi phạm hành chính (Đo đạc bản đồ)

Cập nhật quy phạm pháp luật đề mục Xử lý vi phạm hành chính (Khoáng sản và Nước)

Cập nhật quy phạm pháp luật đề mục Xử lý vi phạm hành chính (Đất đai)

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan