Thứ 2, 03/10/2022 - 20:58

Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật kết quả pháp điển Đề mục Khoáng sản và Đề mục khí tượng thủy văn

Ngày 14/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi kết quả cập nhật pháp điển đối với 02 Đề mục: Khoáng sản và Khí tượng thủy văn gửi Bộ Tư pháp tại Công văn số 6215/BTNMT-PC để Bộ Tư pháp công khai trên phần mềm pháp điển quốc gia theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ký xác thực kết quả pháp điển thành phần Đề mục Công nghệ thông tin

Ngày 08/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ký xác thực kết quả pháp điển thành phần Đề mục Công nghệ thông tin gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, thực hiện pháp điển Đề mục Công nghệ thông tin gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ.