Thứ 3, 30/11/2021 - 12:16

Cập nhật kết quả pháp điển các Đề mục: Đất đai; Đa dạng sinh học; Xử lý vi phạm hành chính

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về cập nhật quy phạm pháp luật mới được ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ quy phạm pháp luật hết hiệu lực ...