Thứ 2, 03/10/2022 - 22:00

Kết quả rà soát lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 9/9/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 5534/BTNMT-PC gửi Bộ Giáo dục và đào tạo về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.