Thứ 2, 15/08/2022 - 10:08
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ kiểm tra văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt ban hành về những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 11853/BTC-PC ngày 18 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 01/11/2021. Kết quả kiểm tra có 08 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể gồm các văn bản:

Thứ nhất, Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Thứ hai, Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thuỷ văn.

Thứ ba, Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021 hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Thứ tư, Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Thứ năm, Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thứ sáu, Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thứ bảy, Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

Thứ tám, Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan